Home / Archiwum / Archiwum 2011page 2

Archiwum 2011

List Pani Ewy Litki

To fascy­nu­jące jak szybko mija czas. Dosko­nale pamię­tam swój pierw­szy dzień w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, swój stres i począt­kową dez­orien­ta­cję. Cały ... Czytaj dalej »

Wojewódzkie Spotkanie Bożonarodzeniowe

W dniu dzi­siej­szym na zapro­sze­nie Woje­wody Łódz­kiego, Mar­szałka Woje­wódz­twa Łódz­kiego oraz Pre­zy­dent Mista Łodzi do Pałacu Poznań­skich na tra­dy­cyjne Woje­wódz­kie ... Czytaj dalej »

Wigilia łódzkich Strażaków

W Komen­dzie Miej­skiej Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej w Łodzi miało miej­sce uro­czy­ste spo­tka­nie wigi­lijne, które zgro­ma­dziło przed­sta­wi­cieli straży oraz innych służb, ... Czytaj dalej »

Pożegnalne wystąpienie Jerzego Buzka

Pod­czas swo­jego poże­gnal­nego wystą­pie­nia, które miało miej­sce 15 grud­nia 2011 roku w cza­sie sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego, Jerzy Buzek mówił: “Europa została ... Czytaj dalej »

O Parlamencie Europejskim w Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa

W Łódz­kiej Szkole Mody Kosme­to­lo­gii Fry­zjer­stwa ANAGRA w Łodzi, pod­czas sze­ściu lek­cji, ucznio­wie mieli oka­zję zapo­znać się z zasa­dami funk­cjo­no­wa­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz ... Czytaj dalej »

Premier Donald Tusk w PE - 14.12.2011 r.

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska o polskiej prezydencji podczas sesji plenarnej

Z przy­jem­no­ścią dołą­czam się do słów uzna­nia dla pol­skiej pre­zy­den­cji. Wśród wielu suk­ce­sów, które zostały dziś tu przy­po­mniane nie może ... Czytaj dalej »

Premier Donald Tusk podsumował polską prezydencję

Pre­mier Donald Tusk w swoim wystą­pie­niu w Stras­bo­urgu pod­su­mo­wał pół­roczną pre­zy­den­cję Pol­ski w Radzie Unii Euro­pej­skiej. Pod­kre­ślił, iż był to ... Czytaj dalej »

Konkurs pod patronatem poseł Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad kon­kur­sem „Wie­dzy o kra­jach euro­pej­skich”,  który zosta­nie zor­ga­ni­zo­wany z oka­zji ... Czytaj dalej »

Dyrektywa PE o jednym pozwoleniu na pobyt i pracę w Unii dla pracowników spoza Wspólnoty

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dyrek­tywę w spra­wie jed­nego wnio­sku o jedno zezwo­le­nie na pobyt i pracę w dla oby­wa­teli państw trze­cich, ... Czytaj dalej »

Nowe otwarcie filii biura poselskiego w Zduńskiej Woli

W Zduń­skiej Woli miało miej­sce ponowne otwar­cie biura par­la­men­tar­nego poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, posła Andrzeja Bier­nata i posła Ceza­rego Tom­czyka. Mie­ści ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej w sprawie europejskiego nakazu ochrony

Po 2 latach inten­syw­nej pracy Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady jutro przyj­miemy Euro­pej­ski Nakaz Ochrony. Uwa­żam, że natu­ralną kon­se­kwen­cją zacie­śnia­ją­cej się ... Czytaj dalej »

Scroll To Top