Home / Archiwum / Archiwum 2011page 20

Archiwum 2011

Goście Joanny Skrzydlewskiej

Ucznio­wie i stu­denci z woje­wódz­twa łódz­kiego spo­tkali się dzi­siaj w Par­la­men­cie Euro­pej­skim z Panią poseł Joanną Skrzy­dlew­ską. Uczest­nicy wycieczki wysłu­chali ... Czytaj dalej »

O akcji “Jeźdź z głową… w kasku” w Radomsku

W Tele­wi­zji NTL Radom­sko o akcji “Jeźdź z głową.. w kasku”: “Na temat tego czy powinno się zakła­dać kask wsia­da­jąc na ... Czytaj dalej »

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu

W dniu dzi­siej­szym odbyło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie Woje­wódz­kiego Kon­kursu pod hasłem: „Święty Mak­sy­mi­lian Maria Kolbe uczy nas miło­ści do dru­giego ... Czytaj dalej »

Jeźdź z głową… w kasku” w Skierniewicach

Akcja „Jeźdź z głową … w kasku” została prze­pro­wa­dzona dziś w Skier­nie­wi­cach. Uczest­ni­czyli w niej trze­cio­kla­si­ści ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr ... Czytaj dalej »

Jeźdź z głową… w kasku” w Skierniewicach - 15 czerwca 2011 roku

Czytaj dalej »

Opinia poseł Skrzydlewskiej na temat nowych umiejętności i zatrudnienia

Na dzi­siej­szym posie­dze­niu Komi­sji Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia poseł Joanna Skrzy­dlew­ska przed­sta­wiła swoją autor­ską opi­nię na temat nowych umie­jęt­no­ści i zatrud­nie­nia.  W ... Czytaj dalej »

Łódzkie Święto Eucharystii

  W dniu 12 czerwca poseł Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w łódz­kim Świę­cie Eucha­ry­stii. Pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej i mszy świę­tej prze­wod­ni­czył, nun­cjusz ... Czytaj dalej »

VENA Sport Festival 2011 - finał ogólnopolski

Dziś w Łodzi zakoń­czyła się czwarta już edy­cja Vena Sport Festival. Na sta­dio­nie przez cały dzień rywa­li­zo­wały szta­fety 4 x ... Czytaj dalej »

O bezpieczeństwie najmłodszego uczestnika ruchu drogowego w Sieradzu

Trze­cio­kla­si­ści ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1, Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 10 w Sie­ra­dzu uczest­ni­czyli dziś w ... Czytaj dalej »

Parada Europejska międzyszkolnego klubu „Europa w naszej szkole” - 13 czerwca 2011 r.

Czytaj dalej »

Parada Europejska międzyszkolnego klubu „Europa w naszej szkole”

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła dziś udział w Para­dzie Euro­pej­skiej mię­dzysz­kol­nego klubu „Europa w naszej szkole”. Uczest­ni­kami owego ... Czytaj dalej »

Szkolenie dla kobiet w Pabianicach

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wraz z Andrze­jem Bier­na­tem posłem na Sejm RP w miniony ponie­dzia­łek zor­ga­ni­zo­wała spo­tka­nie infor­ma­cyjne dla ... Czytaj dalej »

Scroll To Top