Home / Archiwum / Archiwum 2011page 3

Archiwum 2011

XXX rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W 30. rocz­nicę wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego, w Łodzi, odbyły się uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­jące tamte bole­sne wyda­rze­nia. Zarząd Regionu Ziemi Łódz­kiej NSZZ ... Czytaj dalej »

Finał konkursu “Piosenki stanu wojennego”

W sobotę 10 grud­nia br. w Ogól­no­kształ­cą­cej Szkole Muzycz­nej im. H. Wie­niaw­skiego w Łodzi odbył się uro­czy­sty kon­cert lau­re­atów II edy­cji ... Czytaj dalej »

20 - 21 grudnia 2011 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

19 - 20 grudnia 2011 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Święto Patrona Zespołu Szkół w Łęczycy

Zespół Szkół w Łęczycy od sze­ściu lat nosi imię Jadwigi Grodz­kiej. Patronka Szkoły pra­wie przez całe życie zwią­zana była z ... Czytaj dalej »

Łódź ma nowe logo

Wczo­raj w Pasażu Schil­lera łodzia­nom zostało zapre­zen­to­wane nowe logo mia­sta. Według władz ma ono sym­bo­li­zo­wać nowy i kre­atywny roz­wój Łodzi. ... Czytaj dalej »

Konferencja w sprawie korytarza Bałtyk - Adriatyk - 6.12.2011 r.

Czytaj dalej »

Konferencja w sprawie korytarza Bałtyk - Adriatyk

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbyła się kon­fe­ren­cja doty­cząca kory­ta­rza trans­por­to­wego Bałtyk-Adriatyk, który zna­lazł się w gro­nie 10 wstęp­nie okre­ślo­nych pro­jek­tów, w zakre­sie trans­portu, przed­sta­wio­nych ... Czytaj dalej »

Patronat honorowy Joanny Skrzydlewskiej

Poseł Skrzy­dlew­ska objęła patro­nat hono­rowy nad kon­kur­sem muzycz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji obcho­dów 30 – rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego. W kon­kur­sie ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 12 – 15 grudnia 2011 roku

Prio­ry­te­to­wym tema­tem gru­dnio­wej sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu będzie debata nad wnio­skami ze szczytu Rady Euro­pej­skiej (8-9 grud­nia 2011 roku). Oprócz ... Czytaj dalej »

XXXVIII wystawa stołów okolicznościowych

Dziś i jutro w Zespole Szkół Gastro­no­micz­nych w Łodzi przy ul. Sien­kie­wi­cza 88 odbywa się XXXVIII wystawa sto­łów oko­licz­no­ścio­wych.  Zapro­szoną ... Czytaj dalej »

Piąta edycja konkursu o nagrodę im. Karola Wielkiego

Par­la­ment Euro­pej­ski we współ­pracy z Fun­da­cją Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagrody im. Karola Wiel­kiego z Akwi­zgranu ogło­sił piątą edy­cję kon­kursu o Nagrodę im. ... Czytaj dalej »

Scroll To Top