Home / Archiwum / Archiwum 2011page 30

Archiwum 2011

Joanna Skrzydlewska Pełnomocnikiem ds. równego traktowania

Mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego Witold Stę­pień powo­łał Joannę Skrzy­dlew­ską na peł­no­moc­nika ds. rów­nego traktowania. Mar­sza­łek wyra­ził satys­fak­cję, iż woje­wódz­two łódz­kie zna­la­zło ... Czytaj dalej »

Szkolenie dla kobiet w zakresie rozwijania działalności gospodarczej ze środków UE

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie z Dorotą Rut­kow­ską poseł na Sejm RP orga­ni­zuje spo­tka­nie infor­ma­cyjne w zakre­sie ini­cjo­wa­nia ... Czytaj dalej »

Konkurs „Wiedzy o Unii Europejskiej” rozstrzygnięty

W Publicz­nym Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego wrę­czono dziś nagrody lau­re­atom kon­kursu „Wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej” zor­ga­ni­zo­wa­nym pod patro­na­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej ... Czytaj dalej »

Lekcja w Radomsku

Dziś pod­czas lek­cji euro­pej­skiej o  funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz pracy posła, uczniom Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radom­sku, mówił Tomasz Domi­niak ... Czytaj dalej »

Wsparcie finansowe UE na usuwanie szkód powodziowych

Pod­czas dzi­siej­szej sesji w Stras­bo­urgu został zatwier­dzony wnio­sek w spra­wie rekom­pen­saty skut­ków zeszło­rocz­nych powo­dzi dla sze­ściu kra­jów Europy Środ­ko­wow­schod­niej. Wśród ... Czytaj dalej »

Lekcja europejska po angielsku

W Szkole Vocan­dus w Łodzi, odbyła się lek­cja euro­pej­ska, która popro­wa­dził Tomasz Domi­niak z Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na forum PE o przemocy wobec kobiet

Panie Prze­wod­ni­czący, Z zado­wo­le­niem odno­szę się do faktu, iż pod­czas tej sesji Par­la­ment Euro­pej­ski przyj­mie raport, który pre­zen­tuje wie­lo­płasz­czy­znowe podej­ście ... Czytaj dalej »

Otwarcie Bazy Dydaktyczno-Sportowej w Wartkowicach

W dniu dzi­siej­szym miało miej­sce uro­czy­ste otwar­cie Bazy Dydaktyczno-Sportowej przy Zespole Szkół w Wart­ko­wi­cach. Wśród przed­sta­wi­cieli par­la­mentu oraz władz samo­rzą­do­wych ... Czytaj dalej »

13 - 14 kwietnia 2011 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

11 - 12 kwietnia 2011 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

Warsztaty aktywizujące kobiety z obszarów wiejskich - Poddębice

Kolejne spo­tka­nie warsz­ta­towe akty­wi­zu­jące kobiety z obsza­rów wiej­skich odbyło się w Pod­dę­bi­cach. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wane zostało we współ­pracy z Pio­trem Bin­de­rem ... Czytaj dalej »

Warsztaty aktywizujące kobiety z obszarów wiejskich - Łęczyca

W Łęczycy odbyły się pierw­sze w tym roku „Warsz­taty akty­wi­zu­jące kobiety z tere­nów wiej­skich” zor­ga­ni­zo­wane przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską we ... Czytaj dalej »

Scroll To Top