Home / Archiwum / Archiwum 2011page 39

Archiwum 2011

20 stycznia 2011 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Estonia przyjęła euro

Od 1 stycz­nia 2011 roku Esto­nia stała się 17 człon­kiem strefy euro. Według prze­wod­ni­czą­cego Par­la­mentu Euro­pej­skiego Jerzego Buzka jest to ... Czytaj dalej »

Rok 2011 rokiem wolontariatu

Par­la­ment Euro­pej­ski pozy­tyw­nie zaopi­nio­wał decy­zję o usta­no­wie­niu roku 2011 „Euro­pej­skim Rokiem Wolon­ta­riatu”.  W Euro­pie jest 100 milio­nów wolon­ta­riu­szy. Naj­wię­cej osób nio­są­cych ... Czytaj dalej »

17 - 20 stycznia 2011 r. - Sesja plenarna w Strasburgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Scroll To Top