Home / Archiwum / Archiwum 2011page 4

Archiwum 2011

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Na nad­zwy­czaj­nej sesji Rady Miej­skiej w Łodzi miała miej­sce pre­zen­ta­cja pro­jektu Stra­te­gii Zin­te­gro­wa­nego Roz­woju Mia­sta Łodzi 2020+. Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską ... Czytaj dalej »

12 - 15 grudnia 2011 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Pokaz filmów animowanych w PE - 29.11.2011 r.

Czytaj dalej »

Pokaz filmów animowanych w PE

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska zor­ga­ni­zo­wała w Par­la­men­cie Euro­pej­skim we współ­pracy z Urzę­dem Mia­sta Łodzi pokaz naj­sław­niej­szych fil­mów ani­mo­wa­nych wypro­du­ko­wa­nych przez łódzką ... Czytaj dalej »

Debata Europejska pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej - 28.11.2011 r.

Czytaj dalej »

Debata Europejska pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

W Dużej Sali Obrad UMŁ odbyły się obrady ple­narne z udzia­łem uczniów i nauczy­cieli łódz­kich szkół. W rolę Prze­wod­ni­czą­cego Par­la­mentu Euro­pej­skiego wcie­liła ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska nagrodziła najlepszą studentkę

W minioną sobotę odbyła się uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów licen­cjac­kich i magi­ster­skich stu­den­tom Wydziału Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego. Na gali była obecna ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska nagrodziła najlepszą studentkę - 26.11.2011 r.

Czytaj dalej »

Twoje pierwsze kroki w Brukseli - graj o staż - 25.11.2011 r.

Czytaj dalej »

Twoje pierwsze kroki w Brukseli - graj o staż

Wszy­scy ocze­ki­wali w napię­ciu na wyniki – tak można opi­sać uczest­ni­ków kon­kursu „Twoje pierw­sze kroki w Bruk­seli – graj o ... Czytaj dalej »

5 grudnia 2011 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

Konkurs “Młodzież w budowaniu tożsamości europejskiej”

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat nad Kon­kur­sem “Mło­dzież w budo­wa­niu toż­sa­mo­ści euro­pej­skiej”. Orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest Sto­wa­rzy­sze­nie Łódzka Ini­cja­tywa ... Czytaj dalej »

Scroll To Top