Home / Archiwum / Archiwum 2011page 5

Archiwum 2011

Przed minisesją PE: Bruksela 30 listopada – 1 grudnia 2011 r.

W dniach 30 listo­pada i 1 grud­nia 2011 roku odbę­dzie się w Bruk­seli mini­se­sja ple­narna. W pierw­szym dniu posło­wie zajmą ... Czytaj dalej »

Zaproszenie do Brukseli

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego ufun­do­wała 5 miejsc do Bruk­seli dla uczen­nic XXIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. ks. prof. Józefa ... Czytaj dalej »

Konkurs dla młodzieży EUROSCOLA

Biuro Infor­ma­cyjne Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Pol­sce uru­cho­miło wczo­raj na stro­nie: www.euroscola.pl inter­ne­towy kon­kurs dla mło­dzieży szkół śred­nich spraw­dza­jący wie­dzę o ... Czytaj dalej »

Zaproszenie do Brukseli dla uczennic XXIII LO w Łodzi - 25.11.2011 r.

Czytaj dalej »

Konkurs wiedzy o UE pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat nad Kon­kur­sem wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej. Orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest Szkolny Klub Euro­pej­ski ... Czytaj dalej »

30 listopada - 1 grudnia 2011 r. - Sesja plenarna w Brukseli

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

60 godzina lekcyjna o Parlamencie Europejskim

W Zespole Szkół Ponad­gim­na­zja­nych nr 1 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim pod­czas dwóch lek­cji, ucznio­wie mieli oka­zję zapo­znać się z zasa­dami funk­cjo­no­wa­nia ... Czytaj dalej »

Nadanie imienia Liceum Uniwersytetu Łódzkiego

Publiczne Liceum Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego od dziś nosi imię „Spra­wie­dli­wych wśród Naro­dów Świata”. Z tej oka­zji poseł  Joanna Skrzy­dlew­ska, całej spo­łecz­no­ści ... Czytaj dalej »

Patronat honorowy Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego objęła patro­nat hono­rowy nad XII edy­cją Olim­piady Wie­dzy o Regio­nie i Przed­się­bior­czo­ści. Jest ona ... Czytaj dalej »

10-lecie Szkolnego Zespołu Ludowego “Szczawiniacy”

Wczo­raj w Szcza­wi­nie (gmina Zgierz), miała miej­sce wyjąt­kowa uro­czy­stość: 10-lecia Szkol­nego Zespołu Ludo­wego “Szcza­wi­niacy”. Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Europejska Karty Dużych Rodzin: zapytanie Joanny Skrzydlewskiej do Komisji Europejskiej

- Jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów współ­cze­snej Europy jest wzra­sta­jąca liczba osób w pode­szłym wieku przy jed­no­cze­snym spadku przy­ro­stu natu­ral­nego. Bio­rąc ... Czytaj dalej »

Lekcja o PE w Grotnikach

Dziś w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grot­ni­kach (gmina Zgierz), odbyły się lek­cję o Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Lek­cje popro­wa­dził Tomasz Domi­niak z biura posel­skiego Joanny ... Czytaj dalej »

Scroll To Top