Home / Archiwum / Archiwum 2012

Archiwum 2012

naszemiasto.pl o dalszych losach Orła Łódź

Por­tal naszemiasto.pl zamiesz­cza infor­ma­cję, że Witold Skrzy­dlew­ski zde­cy­do­wał się prze­zna­czyć na funk­cjo­no­wa­nie dru­żyny żuż­lo­wej Orła Łodź 100 tys. zł. Joanna ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Szadku

Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Szadku na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej infor­muje o Euro­lek­cji, jaka z ini­cja­tywy Joanny Skrzy­dlew­skiej odbyła się w szkole. ... Czytaj dalej »

Uniejowskie Światła Wolności pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Ucznio­wie Zespołu Szkół w Unie­jo­wie przy­łą­czyli się do ogól­no­pol­skiej akcji zaini­cjo­wa­nej przez Pre­zy­denta RP Bro­ni­sława Komo­row­skiego. 13 grud­nia 2012 roku, ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na styczniowe szkolenie dla kobiet

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ser­decz­nie zapra­sza bez­ro­botne kobiety ze Skier­nie­wic i oko­lic na bez­płatne szko­le­nie„Przed­się­bior­czość kobiet 45 +”. ... Czytaj dalej »

Przyjmijcie noworoczne życzenia

Rado­snych Świąt Bożego Naro­dze­nia, peł­nych rodzin­nego cie­pła i miło­ści oraz speł­nie­nia marzeń w Nowym 2013 Roku życzy Joanna Skrzy­dlew­ska Poseł do ... Czytaj dalej »

Przerwa świąteczna w biurze poselskim

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że w dniach 24 - 31 grud­nia Biuro Posel­skie Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, będzie zamknięte z ... Czytaj dalej »

Echo Głowna o szkoleniach dla bezrobotnych kobiet

“Echo Głowna” rela­cjo­nuje prze­bieg szko­le­nia dla bez­ro­bot­nych kobiet, jakie orga­ni­zo­wała w Głow­nie Joanna Skrzydlewska. 20 grud­nia 2012 r. Czytaj dalej »

Lekcja o PE w łódzkim Liceum Ogólnokształcącym nr 18

Ucznio­wie z Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 18 w Łodzi wzięli udział w lek­cji o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Euro­lek­cja odbyła ... Czytaj dalej »

Spotkanie wigilijne Miedzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej

Dziś w Pol­sko – Ame­ry­kań­skim Ośrodku Kształ­ce­nia Zawo­do­wego w Łodzi odbyło się spo­tka­nie wigi­lijne zor­ga­ni­zo­wane przez Mię­dzy­re­gio­nalną Sek­cję Oświaty i ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 19 grudnia 2012

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” w swoim dodatku 50+ infor­muje o szko­le­niach dla bez­ro­bot­nych kobiet orga­ni­zo­wa­nych przez euro­po­seł Joannę Skrzy­dlew­ską, które w ... Czytaj dalej »

Wieczerza wigilijna widzewskich koszykarek

Hotel CAMPANILE gościł na wie­cze­rzy wigi­lij­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez MUKS WIDZEW Łódź koszy­karki Widzewa. W wie­cze­rzy uczest­ni­czyli m.in. dzia­ła­cze klu­bowi, współ­pra­cow­nicy ... Czytaj dalej »

Konkurs „Języki obce w szkole”

Wczo­raj w Zespole Szkół nr 15 w Łodzi odbył się kon­kurs „Języki obce w szkole”, któ­rym wzięły udział gim­na­zja oraz ... Czytaj dalej »

Scroll To Top