Home / Archiwum / Archiwum 2012page 10

Archiwum 2012

Spotkanie zespołu ds. opracowania Karty Dużej Rodziny

W łódz­kim magi­stra­cie odbyło się pierw­sze spo­tka­nie zespołu ds. opra­co­wa­nia pro­jektu Karty Dużej Rodziny. W zespole oprócz miej­skich urzęd­ni­ków i ... Czytaj dalej »

Tonio Borg nowym komisarzem ds. zdrowia i polityki konsumenckiej

Tonio Borg, nomi­no­wany przez rząd mal­tań­ski komi­sarz, mający zastą­pić Johna Dal­lego na sta­no­wi­sku komi­sa­rza ds. zdro­wia i poli­tyki kon­su­menc­kiej, uzy­skał ... Czytaj dalej »

Film „Io Sono Li” laureatem Nagrody LUX 2012

Film “Io sono Li” w reży­se­rii Andrea Segre zdo­był Nagrodę Fil­mową LUX 2012, przy­zna­waną przez Par­la­ment Euro­pej­ski od 2007 roku. ... Czytaj dalej »

W Aleksandrowie Łódzkim o PE

Już po raz trzeci w alek­san­drow­skim Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym odbyła się lek­cja o Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Ucznio­wie klas pierw­szych mieli oka­zję zapo­znać się ... Czytaj dalej »

BazaGmin.pl: konkurs pod patronatem poseł Skrzydlewskiej

Szkoła Pod­sta­wowa w Gór­kach Duzych im. Fran­ciszka Kuja­wiń­skiego w ser­wi­sie bazagmin.pl zapra­sza uczniów klas szó­stych z terenu gminy Tuszyn do ... Czytaj dalej »

TVP.pl o konkursie “Graj o staż”, organizowanym przez poseł Skrzydlewską

Inter­ne­towy ser­wis TVP.pl zapra­sza do udziału w kon­kur­sie “Twoje pierw­sze kroki w Bruk­seli. Graj o staż”, orga­ni­zo­wa­nym przez poseł Joannę ... Czytaj dalej »

RegionKultury.pl o poplenerowej wystawie 50 fotografów w Radomsku

Rela­cję z otwar­cia pople­ne­ro­wej wystawy zdjęć „ Natura i kra­jo­braz” zamiesz­cza w ser­wi­sie RegionKultury.pl red. Alina Wil­ko­szew­ska. W ple­ne­rze uczest­ni­czyło  ... Czytaj dalej »

PE przyjął projekt rezolucji w sprawie ochrony dzieci w świecie cyfrowym

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dzi­siaj pro­jekt rezo­lu­cji w spra­wie ochrony dzieci w świe­cie cyfrowym. Mło­dzi Euro­pej­czycy spę­dzają aż do 40 godzin ... Czytaj dalej »

Turniej Opakowania - Cup 2012 o Puchar Joanny Skrzydlewskiej - Zduńska Wola 18 listopada 2012

Czytaj dalej »

Puchar Joanny Skrzydlewskiej dla piłkarzy Legii

Mło­dzi pił­ka­rze Legii War­szawa wygrali I Ogól­no­pol­ski Tur­niej Piłki Noż­nej Opa­ko­wa­nia – Cup 2012 o puchar Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do ... Czytaj dalej »

Zapraszamy kobiety na bezpłatne szkolenia

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ser­decz­nie zapra­sza na kolejny cykl bez­płat­nych szko­leń pt. „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, które odbędą się: ... Czytaj dalej »

Co dla Ciebie oznacza pokój w Europie?” - konkurs

Czte­rech Euro­pej­czy­ków w wieku 8-24 lat ma szansę na wyjazd do Oslo i wzię­cie udziału w cere­mo­nii wrę­cze­nia Poko­jo­wej Nagrody ... Czytaj dalej »

Scroll To Top