Home / Archiwum / Archiwum 2012page 2

Archiwum 2012

Opłatek w Centrum Służby Rodzinie

W Cen­trum Służby Rodzi­nie archi­die­ce­zji łódz­kiej, z udzia­łem arcy­bi­skupa Marka Jędra­szew­skiego, odbyło się wigi­lijne spo­tka­nie opłat­kowe. Uczest­ni­czyli w nim przed­sta­wi­ciele ... Czytaj dalej »

Opłatek z łódzkimi strażakami

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w dorocz­nym spo­tka­niu opłat­ko­wym łódz­kich stra­ża­ków, na które została zapro­szona przez st. bryg. ... Czytaj dalej »

Spotkanie wigilijne u strażaków - 18 grudnia 2012 r. Zdjęcia

Czytaj dalej »

O Parlamencie Europejskim w Gimnazjum nr 2 w Łodzi

Ucznio­wie z Gim­na­zjum nr 2 w Łodzi wzięli udział w Euro­lek­cji czyli lek­cji o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. ... Czytaj dalej »

Podziel się Wigilią - charytatywny spektakl o historii Łodzi

W przeded­niu 590. rocz­nicy nada­nia Łodzi praw miej­skich przez króla Wła­dy­sława Jagiełłę, Ryszard Boni­sław­ski, sena­tor RP i Mał­go­rzata Niem­czyk, poseł ... Czytaj dalej »

Serwis Platformy Obywatelskiej o szkoleniach Joanny Skrzydlewskiej

Inter­ne­towy ser­wis Plat­formy Oby­wa­tel­skiej regionu łódz­kiego infor­muje o bez­płat­nych szko­le­niach dla kobiet, jakie w stycz­niu w Skier­nie­wi­cach orga­ni­zuje Joanna Skrzydlewska. ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w ZSG nr 3 w Radomsku

Dla gim­na­zja­li­stów z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3 w Radom­sku odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Euro­lek­cje ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza na bezpłatne szkolenie w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ser­decz­nie zapra­sza bez­ro­botne kobiety ze Skier­nie­wic i oko­lic na bez­płatne szko­le­nie „Przed­się­bior­czość kobiet 45 ... Czytaj dalej »

Serwis kartaduzejrodziny.pl o inicjatywie Joanny Skrzydlewskiej

Nowy ser­wis kartaduzejrodziny.pl infor­muje o ini­cja­ty­wie Joanny Skrzy­dlew­skiej, która zaape­lo­wała do władz Łodzi o wpro­wa­dze­nie w mie­ście Karty Dużej Rodziny. ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 15-16 grudnia 2012 r.

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” na stro­nach spor­to­wych pisze o pre­zen­tach jakie tra­fiły do Domy dla Matki i Dziecka przy Zakła­dzie Kar­nym ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska ufundowała nagrodę dla zwycięzcy konkursu „PIOSENKI STANU WOJENNEGO”

W sobotę odbyło się uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród dla zwy­cięz­ców III edy­cji kon­kursu muzycz­nego „PIOSENKI STANU WOJENNEGO”, który ... Czytaj dalej »

Portal kutno.net.pl o Eurolekcji w Zespole Szkół nr 1

Na por­talu kutno.net.pl rela­cja z Euro­lek­cji jaka z ini­cja­tywy Joanny Skrzy­dlew­skiej odbyła się w Zespole Szkół nr 1. Szcze­gó­łowa rela­cja pod ... Czytaj dalej »

Scroll To Top