Home / Archiwum / Archiwum 2012page 20

Archiwum 2012

Jose Manuel Barroso przedstawił raport o stanie Unii Europejskiej

Jose Manuel Bar­roso, szef Komi­sji Euro­pej­skiej, wygło­sił dziś na forum Par­la­mentu Euro­pej­skiego coroczne prze­mó­wie­nie na temat kon­dy­cji Unii Euro­pej­skiej. Jego ... Czytaj dalej »

17 - 18 września 2012 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

Parlament Europejski przyjął raport w sprawie warunków pracy kobiet

W dru­gim dniu sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu odbyło się gło­so­wa­nie, pod­czas któ­rego posło­wie przy­jęli raport w spra­wie warun­ków pracy kobiet, w ... Czytaj dalej »

Głos Joanny Skrzydlewskiej o raporcie dotyczącym sytuacji kobiet w zatrudnieniu, w sektorze usług

Panie Prze­wod­ni­czący, Kole­żanki i Koledzy Jutro będziemy gło­so­wali nad kolej­nym rapor­tem odno­szą­cym się do sytu­acji kobiet w zatrud­nie­niu, tym razem ... Czytaj dalej »

Mixer Regionalny Łódzkie 2012 - 9. Jarmark Wojewódzki

Już po raz dzie­wiąty miesz­kańcy sto­licy woje­wódz­twa łódz­kiego mieli oka­zję poznać bli­żej swój region. Naj­więk­szą imprezę pro­mo­cyjną poprze­dziło tra­dy­cyjne śnia­da­nie ... Czytaj dalej »

Ingres metropolity łódzkiego

Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski objął w kano­niczne wła­da­nie archi­die­ce­zję łódzką. W bazy­lice archi­ka­te­dral­nej przy ul. ks. I. Sko­rupki w Łodzi, odbył ... Czytaj dalej »

Prezydent RP ratyfikował Konwencję ONZ o prawach niepełnosprawnych

Pre­zy­dent RP Bro­ni­sław Komo­row­ski raty­fi­ko­wał dziś Kon­wen­cję ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych. Pre­zy­dent Komo­row­ski pod­kre­ślił, że to ważny doku­ment nie ... Czytaj dalej »

Trzecia, ostatnia edycja pytań w konkursie “e-mailem do Brukseli”

Oto trze­cia i ostat­nia już edy­cja pytań kon­kursu wie­dzy o Par­la­men­cie Euro­pej­skim“e-mailem do Bruk­seli”. Kon­kurs prze­zna­czony jest dla odbior­ców new­slet­tera. ... Czytaj dalej »

Na staż do Parlamentu Europejskiego

Par­la­ment Euro­pej­ski ofe­ruje stu­den­tom i absol­wen­tom wyż­szych uczelni róż­nego rodzaju staże, mające na celu sze­rze­nie edu­ka­cji o funk­cjo­no­wa­niu Unii Euro­pej­skiej ... Czytaj dalej »

Jedź z głową w kasku. Konkurs na najciekawsze zdjęcie z wakacji

Przy­po­mi­namy! Trwa jesz­cze kon­kurs na naj­cie­kaw­sze zdję­cie z waka­cji w kasku rowe­ro­wym ufun­do­wa­nym przez euro­po­słankę. Jeżeli chcie­li­by­ście Pań­stwo, aby Wasze ... Czytaj dalej »

Przed pierwszą, powakacyjną sesją Parlamentu: 10 – 13 września 2012 r.

Pierw­sza po waka­cyj­nej prze­rwie sesja ple­narna Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Stras­bo­urgu roz­pocz­nie się 10 wrze­śnia od debat doty­czą­cych nor­ma­li­za­cji euro­pej­skiej, nad­zoru ... Czytaj dalej »

Msza dziękczynna abp Władysława Ziółka

2 wrze­śnia w łódz­kiej archi­ka­te­drze odbyła się uro­czy­sta msza dzięk­czynna za 26 lat posługi, którą odpra­wił odcho­dzący na eme­ry­turę abp ... Czytaj dalej »

Scroll To Top