Home / Archiwum / Archiwum 2012page 3

Archiwum 2012

Portal naszemiasto.pl o szkoleniach dla kobiet

Skier­nie­wicki por­tal naszemiasto.pl o bez­plat­nych szko­le­niach dla bez­ro­bot­nych kobiet, które odbędą się 11 stycz­nia w Skier­nie­wi­cach. Orga­ni­za­to­rami szko­leń są Joanna ... Czytaj dalej »

Prezenty od Joanny Skrzydlewskiej już w Zakładzie Karnym w Grudziądzu

32 paczki z pre­zen­tami tra­fiły do malu­chów i ich mam, prze­by­wa­ją­cych w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakła­dzie Kar­nym ... Czytaj dalej »

Lekcja o PE w Gimnazjum nr 28 w Łodzi

Dla gim­na­zja­li­stów z Gim­na­zjum nr 28 w Łodzi odbyła się lek­cja o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Euro­lek­cja ... Czytaj dalej »

W Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu

14 grud­nia 2012 r. Czytaj dalej »

Portal radomsko24.pl o zbiórce książek dla szkolnej biblioteki

Por­tal radomsko24.pl pisze o zbiórce ksią­żek dla biblio­teki szkol­nej w Gorz­ko­wi­cach, zaini­cjo­wa­nej przez poli­ty­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. Dar­czyńcy mogą przy­no­sić książki ... Czytaj dalej »

31. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Mszą w kościele oo. Jezu­itów roz­po­częły się w Łodzi uro­czy­sto­ści 31. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego. Po nabo­żeń­stwie uczest­nicy prze­ma­sze­ro­wali pod pomnik  ... Czytaj dalej »

W gimnazjum w Szadku o PE

Dla gim­na­zja­li­stów z Zespołu Publicz­nego Gim­na­zjum i Szkoły Pod­sta­wo­wej w Szadku odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz ... Czytaj dalej »

Założenia Umowy Partnerstwa

Pod­se­kre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Roz­woju Regio­nal­nego Paweł Orłow­ski był głów­nym gościem bio­rą­cym udział w kon­fe­ren­cji poświę­co­nej kon­sul­ta­cji Zało­żeń Umowy Partnerstwa. ... Czytaj dalej »

Internetowa baza danych kobiet gotowych do objęcia stanowisk kierowniczych

W związku z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej doty­czącą zwięk­sze­nia rów­no­wagi płci na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych w spół­kach, euro­pej­ska ini­cja­tywa – kobiety w ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Kutnie

W naj­więk­szej szkole w Kut­nie odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. W euro­lek­cjach uczest­ni­czyli ... Czytaj dalej »

Prezenty dla maluchów z Zakładu Karnego w Krzywańcu

Paczki z pre­zen­tami i cze­ko­la­dowe miko­łaje dostały malu­chy, które wraz ze swo­imi mamami prze­by­wają w Zakła­dzie Kar­nym w Krzy­wańcu. Pre­zenty, ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w Zakładzie Karnym w Krzywańcu - 10 grudnia 2012 roku

Fot. Piotr Krukowski Czytaj dalej »

Scroll To Top