Home / Archiwum / Archiwum 2012page 30

Archiwum 2012

20 - 21 czerwca 2012 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

20 czerwca 2012 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Podkomisji Praw Człowieka

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

Zlot Pań Prezydent

15 czerwca, w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi, odbył się Zlot Pań Pre­zy­dent orga­ni­zo­wany w ramach pro­jektu „Łódź mia­stem ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup w Poddębicach - 14 czerwca

Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup 2012 na Orliku 26 LO - 14 czerwca

Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup: w deszczu, hali i na Orliku

Kolejny dzień eli­mi­na­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup był nie­zwy­kle uroz­ma­icony. W Skier­nie­wi­cach mecze roze­gra­li­śmy w hali, spo­tka­nia na Orliku SP ... Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup 2012 w Skierniewicach - 14 czerwca

Czytaj dalej »

Eliminacje Skrzydlewska Cup 2012 na Orliku SP 55 - 14 czerwca

Czytaj dalej »

Przejrzyj najnowszy newsletter, przygotuj się do konkursu

Nie­ba­wem ruszamy z kon­kur­sem wyłącz­nie dla odbior­ców naszego new­slet­tera. Zwy­cięzcy wyjadą do Bruk­seli na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej. Pyta­nia w ... Czytaj dalej »

HaloŁódź.pl: jak politycy kibicowali polskiej reprezentacji

    Ser­wis Halo­Łódź publi­kuje wpisy i foto­gra­fie łódz­kich poli­ty­ków, kibi­cu­ją­cych pol­skiej repre­zen­ta­cji pod­czas meczu Pol­ska - Rosja. (t) Czytaj dalej »

WolneMedia.net o nierównych płacach mężczyzn i kobiet

“(…)Orga­ni­za­cje femi­ni­styczne postu­lują na tej pod­sta­wie, że w Euro­pie mamy do czy­nie­nia z nie­rów­no­ścią pła­cową i, że jest to naj­więk­szy ... Czytaj dalej »

Salon24.pl: wywiad na temat seksualizacji dzieci (wideo)

  Zapis roz­mowy Domi­niki Cosic z poseł Joanną Skrzy­dlew­ską na temat sek­su­ali­za­cji zamiesz­cza ser­wis Salon24.pl (t) Czytaj dalej »

Scroll To Top