Home / Archiwum / Archiwum 2012page 4

Archiwum 2012

18 grudnia 2012 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

18 grudnia 2012 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

17 - 18 grudnia 2012 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Kulisy Powiatu - 11 grudnia 2012 r.

Wie­luń­skie “Kulisy Powiatu” o szko­le­niu dla przed­się­bior­czych kobiet z Wie­lu­nia i powiatu zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 11 grudnia 2012 r.

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” pisze o cha­ry­ta­tyw­nej zbiórce pie­nię­dzy, która odbyła się 16 wrze­śnia 2012 r. na meczu żuż­lo­wym Orła. Z ... Czytaj dalej »

Portal naszemiasto.pl o szkoleniach zorganizowanych przez Joannę Skrzydlewską

Por­tal naszemiasto.pl pisze o bez­plat­nym szko­le­niu jakie w miniony week­end w Wie­lu­niu zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie ... Czytaj dalej »

Radio Ziemi Wieluńskiej o szkoleniach dla przedsiębiorczych kobiet

Radio  Ziemi Wie­luń­skiej na swoim por­talu zamiesz­cza obszerną rela­cję ze szko­le­nia dla przed­się­bior­czych kobiet “Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, które w Wie­lu­niu ... Czytaj dalej »

Aktywna Jesień Życia. Dziękujemy za tegoroczne spotkania!

W ponie­dzia­łek 10 grud­nia spo­tka­li­śmy się po raz trzeci i ostatni w ramach cyklu Aktyw­nej Jesieni Życia - spo­tkań dla ... Czytaj dalej »

Portal ewi2039.pl o szkoleniu dla kobiet z Wielunia

Wie­luń­ski por­tal EWI2039.pl rela­cjo­nuje szko­le­nie dla przed­się­bior­czych kobiet z Wie­lu­nia, orga­ni­zo­wa­nego przez Joannę Skrzydlewską. Rela­cja ze spo­tka­nia pod adresem: http://ewi2039.pl/informacje/10-gmin-1000-twarzy/220-skrzydlewska-tomczyk.html ... Czytaj dalej »

Szkolenie „Przedsiębiorczość kobiet 45+” w Wieluniu - 8.12.2012 r.

          10 grud­nia 2012 roku Czytaj dalej »

Akcja “Szlachetna paczka” zakończona

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wzięła udział w akcji “Szla­chetna Paczka”. Paczki dla dwóch łódz­kich rodzin - samot­nej mamy ... Czytaj dalej »

Szkolenie „Przedsiębiorczość kobiet 45+” w Głownie - 7 grudnia 2012 r.

Czytaj dalej »

Scroll To Top