Home / Archiwum / Archiwum 2012page 5

Archiwum 2012

Przedsiębiorcze kobiety z Głowna i Wielunia przeszkolone

Ponad 50 przed­się­bior­czych kobiet z Głowna i Wie­lu­nia wzięło udział w bez­płat­nych szko­le­niach dla przed­się­bior­czych pań z woje­wódz­twa łódz­kiego, orga­ni­zo­wa­nych ... Czytaj dalej »

Portal EurActiv.pl o walce z dziecięcą pornografią w internecie

Unia Euro­pej­ska wypo­wiada wojnę dzie­cię­cej por­no­gra­fii w inter­ne­cie - pisze por­tal EurActiv.pl W Bruk­seli spo­tkali się przed­sta­wi­ciele 48 państw UE ... Czytaj dalej »

Aktywna Jesień Życia. W poniedziałek 10 grudnia zapraszamy na ostatnie spotkanie!

Pod­czas lek­cji angiel­skiego mówi­li­śmy jak Bond, naśla­do­wa­li­śmy Ter­mi­na­tora i wraz z Beatle­sami zasta­na­wia­li­śmy się, co jest w życiu ważne.  Uczy­li­śmy ... Czytaj dalej »

70. rocznica utworzenia obozu dla dzieci i młodzieży polskiej

W związku z obcho­dami 70. rocz­nicy utwo­rze­nia obozu dla dzieci i mło­dzieży pol­skiej przy ul. Prze­my­sło­wej w Łodzi odbyło się ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wpadła na dzień do Tomaszowa

Por­tal powiatu toma­szow­skiego zamiesz­cza rela­cję z wizyty Joanny Skrzy­dlew­skiej, która “wpa­dła na dzień do Toma­szowa” i spo­tkała się z uczniami ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na spotkaniu Międzynarodowego Forum Kobiet - 5.12.2012 r.

Czytaj dalej »

Dyskusja o PE w Tuszynie

Dla wszyst­kich gim­na­zja­li­stów z Gim­na­zjum nr 2 w Tuszy­nie odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w Gimnazjum nr 7

Rela­cja z pod­su­mo­wa­nia kon­kursu „Moje Mia­sto w Unii Euro­pej­skiej” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Poni­żej link do filmu. ... Czytaj dalej »

Wywiad z Joanną Skrzydlewską w tygodniku „Między stronami”

Wywiad z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego na temat jej dzia­łań na rzecz kobiet i walki z bez­ro­bo­ciem w ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zorganizowała szkolenie dla kobiet w Radomsku

Radomsz­czań­ski tygo­dnik „Mię­dzy stro­nami” o szko­le­niu „Przed­się­bior­czość kobiet 45+” orga­ni­zo­wa­nym przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. 6 grud­nia 2012 roku Czytaj dalej »

Portal nasztomaszow.pl o konkursie pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Por­tal nasztomaszow.pl zamiesz­cza rela­cję z kon­kursu dla gim­na­zja­li­stów pt. “Moje Mia­sto w Unii Euro­pej­skiej”, któ­remu patro­no­wała Joanna Skrzy­dlew­ska. Dla zwy­cięz­ców ... Czytaj dalej »

Jak możemy zbliżyć Unię Europejską i Izrael?

EFI (Euro­pean Friend of Israel) to poli­tyczna ini­cja­tywa, która za cel sta­wia sobie poprawę sto­sun­ków na linii Unia Euro­pej­ska – ... Czytaj dalej »

Scroll To Top