Home / Archiwum / Archiwum 2012page 54

Archiwum 2012

EuroStaż - Wygraj płatny staż w Parlamencie Europejskim

Plat­forma Oby­wa­tel­ska wraz z Insty­tu­tem Oby­wa­tel­skim ogło­siła kon­kurs na Euro­staż. Do wygra­nia jest 16 płat­nych prak­tyk w Par­la­men­cie Euro­pej­skiem, 32 ... Czytaj dalej »

Powiatowy Konkurs Wiedzy o UE pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej - 12.01.2012 r.

Czytaj dalej »

16 - 19 stycznia 2012 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Konkurs Wiedzy o UE dla Powiatu Radomszczańskiego

W dniu wczo­raj­szym odbył się w Publicz­nym Gim­na­zjum 3 w Radom­sku Powia­towy Kon­kurs Wie­dzy o UE pod patro­na­tem poseł do PE ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 16 – 19 stycznia 2012 roku

Pierw­sze trzy dni obrad ple­nar­nych stycz­nio­wej sesji w Stras­bo­urgu upłyną pod zna­kiem wyboru prze­wod­ni­czą­cego, wice­prze­wod­ni­czą­cych oraz kwe­sto­rów Par­la­mentu Europejskiego. Prze­wod­ni­czący ... Czytaj dalej »

Widziane z Brukseli - Uniejowskie Strony

W nume­rze 4/31/2011 “Unie­jow­skie Strony”, uka­zał się kolejny arty­kuł z cyklu: “Widziane z Bruk­seli” Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, ... Czytaj dalej »

Pierwsza lekcja o PE w 2012 roku

Dziś w Zespole Szkół Gastro­no­micz­nych w Łodzi odbyła sie pierw­sza w nowym roku lek­cja o Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Pod­czas lek­cji, ucznio­wie mieli ... Czytaj dalej »

Scroll To Top