Home / Archiwum / Archiwum 2013

Archiwum 2013

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku [Wideo]

19 grud­nia 2013 Czytaj dalej »

Przerwa urlopowa

W dniach 25 grud­nia 2013 roku - 6 stycz­nia 2014 roku Biuro Posel­skie Joanny Skrzydlewskiej będzie zamknięte - prze­rwa urlopowa. Zapra­szamy ... Czytaj dalej »

Kolejne, bezpłatne szkolenie dla kobiet, już 8 stycznia

8 stycz­nia o godzi­nie 17 w Brzu­sto­wie odbę­dzie się bez­płatne szko­le­nie orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. Szko­le­nie ... Czytaj dalej »

Wigilia PSP w Łodzi

Tra­dy­cyj­nie przed Świę­tami Bożego Naro­dze­nia Pań­stwowa Straż Pożarna w Łodzi zor­ga­ni­zo­wała spo­tka­nie wigiline. Spo­tka­nie miało wyjąt­kowy cha­rak­ter z uwagi na ... Czytaj dalej »

Wieczerza Wigilijna w Centrum Służby Rodzinie

W Cen­trum Służby Rodzi­nie archi­die­ce­zji łódz­kiej odbyła się Wie­cze­rza Wigi­lijna z udzia­łem ks. abpa Marka Jędra­szew­skiego, Metro­po­lity Łódzkiego. Na zapro­sze­nie ... Czytaj dalej »

Gwiazdka w Zgierzu

Gwiazdka w Zgie­rzu odbyła się już po raz szósty. Poseł Agnieszka Hanaj­czyk, ini­cja­torka akcji, zor­ga­ni­zo­wała ją wspól­nie z Miej­skim Ośrod­kiem ... Czytaj dalej »

Wigilia u koszykarek Widzewa

Zarząd Klubu oraz koszy­karki Widzewa Łódź, zor­ga­ni­zo­wali Wie­cze­rzę Wigilijną. Uczest­ni­czyli w niej klu­bowi dzia­ła­cze, zawod­niczki, spon­so­rzy oraz osoby wspie­ra­jące dzia­łal­ność klubu. ... Czytaj dalej »

Opłatek w Radzie Miejskiej

W sie­dzi­bie Rady Miej­skiej w Łodzi odbyło się spo­tka­nie wigilijne. Uczest­ni­czyli w nim par­la­men­ta­rzy­ści,radni, przed­sta­wi­ciele pań­stwo­wych władz woje­wódz­kich, samo­rzą­do­wych oraz ... Czytaj dalej »

XXXII rocznica stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódz­kiej NSZZ “Soli­dar­ność” był ora­gni­za­to­rem obcho­dów XXXII rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego. Obchody roz­po­częły się Mszą Świętą w ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski solidarny z demonstrantami na Ukrainie

Oferta sto­wa­rzy­sze­nia Ukra­iny z Unią Euro­pej­ską jest nadal otwarta - stwier­dzili posło­wie do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w przy­ję­tej więk­szo­ścią gło­sów rezo­lu­cji doty­czą­cej ... Czytaj dalej »

17 grudnia 2013 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

17 grudnia 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

Scroll To Top