Home / Archiwum / Archiwum 2013page 2

Archiwum 2013

16 grudnia 2013 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Studentka prawa wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

Ange­lika Janow­ska, stu­dentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, wygrała kon­kurs „Twoje pierw­sze kroki w Bruk­seli – graj o staż” ... Czytaj dalej »

Otwarcie Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi

Rek­tor ASP prof. Jolanta Rudzka-Habisiak wraz z sekre­ta­rzem woje­wódz­twa łódz­kiego, Jaku­bem Miel­czar­kiem, otwo­rzyła Cen­trum Pro­mo­cji Mody Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Łodzi.   ... Czytaj dalej »

100 lat działalności Ligi Kobiet Polskich

Jubi­le­usz 100 - lecia dzia­łal­no­ści Ligi Kobiet Pol­skich obcho­dził dziś jej łódzki oddział. Orga­ni­za­cja ta powstała w 1913 roku i ... Czytaj dalej »

Większa swoboda w korzystaniu ze smartfonów i tabletów na pokładzie samolotu

Smart­fony, tablety czy e-booki mogą być włą­czone w każ­dym momen­cie podróży samo­lo­tem. Euro­pej­ska Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Lot­ni­czego uznała, że korzy­sta­nie z ... Czytaj dalej »

Zegarek posłanki dla Pereza

Jona­than de Amo Perez został wybrany Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu ze Ślą­skiem Wro­cław. Pamiąt­kową sta­tu­etkę i ele­gancki zega­rek z logo ... Czytaj dalej »

Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej

Trzy­oso­bowe zespoły uczniów klas szó­stych ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Gór­kach Dużych, SP w Dłu­to­wie, SP nr 2 w Tuszy­nie oraz ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem

Rocz­nica 80-lecia powsta­nia Klubu Spor­to­wego Boruta Zgierz, była oka­zją do wrę­cze­nia Joan­nie Skrzy­dlew­skiej medalu za zasługi na rzecz sportu.   ... Czytaj dalej »

Dziennikarze z województwa łódzkiego odwiedzili Brukselę [Zdjęcia]

Dzie­wię­cio­oso­bowa grupa dzien­ni­ka­rzy z województwa łódzkiego przez trzy dni gościła w Bruk­seli na zapro­sze­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej. Była to kolejna wizyta ... Czytaj dalej »

Angelika Janowska wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

  Ange­lika Janow­ska, studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zajęła pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie „Twoje pierwsze kroki w Brukseli ... Czytaj dalej »

Jonathan Perez nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Jona­than de Amo Perez został „Pił­ka­rzem meczu” w spo­tka­niu Widzew – Śląsk Wro­cław, zakoń­czo­nym bez­bram­ko­wym remisem. Widze­wiak dostał pamiąt­kową sta­tu­etkę ... Czytaj dalej »

Projekt Praca dla Młodych” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ [Zdjęcia]

Projekt Praca dla Młodych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

Scroll To Top