Home / Archiwum / Archiwum 2013page 30

Archiwum 2013

10 lipca 2013 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

9 lipca 2013 r. - Posiedzenie Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

8 - 9 lipca 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

Emily O’Reilly z Irlandii Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Par­la­ment  Euro­pej­ski 359 gło­sami wybrał Emily O’Reilly z Irlan­dii na Euro­pej­skiego Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich. Czym zaj­muje się rzecz­nik? Bada skargi doty­czące ... Czytaj dalej »

Zdjęcia z wyjazdu do Brukseli i Brugii. Czekamy na kolejne fotograficzne wspomnienia!

Pan Grze­gorz Buczek nade­słał nam zdję­cia z czerw­co­wego wyjazdu do Bruk­seli i Bru­gii na zapro­sze­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej. Dzię­ku­jemy i ... Czytaj dalej »

Serwis sympatyków PO zachęca do udziału w akcji “Czujesz się obywatelem Europy?”

Ser­wis sym­pa­ty­ków Plat­formy Oby­wa­tel­skiej lupiepo.pl zamiesz­cza mate­riał infor­mu­jący o akcji “Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?”, zachę­ca­jąc do udziału - przy­sy­ła­nia swych ... Czytaj dalej »

Polscy posłowie grupy EPL w Parlamencie Europejskim

Czytaj dalej »

Budżet obywatelski: ponad 850 złożonych wniosków

Do łódz­kiego budżetu oby­wa­tel­skiego łodzia­nie zło­żyli - według danych z ponie­działku 1 lipca - 857 wnio­sków na łączną kwotę 430 ... Czytaj dalej »

Do kina na dobre, europejskie filmy. Nominowane do nagrody LUX

Filmy nomi­no­wane do Euro­pej­skiej Nagrody Fil­mo­wej LUX Par­la­mentu Europejskiego: Äta sova dö (Eat Sleep Die), reż. Gabriele Pichler - Szwe­cja Grzeli nateli ... Czytaj dalej »

Parlament Europejski uczcił przyjęcie Chorwacji do Unii. Zdjęcia ze Strasburga

Przy­stą­pie­nie Chor­wa­cji do UE jest bar­dzo szcze­gól­nym momen­tem, nie tylko w jej histo­rii, ale rów­nie istot­nym dla Unii Euro­pej­skiej i ... Czytaj dalej »

Motto litewskiej prezydencji: wiarygodna, rozwijająca się i otwarta Europa

Wia­ry­god­ność, wzrost gospo­dar­czy i otwar­tość to prio­ry­tety Litwy na okres jej pół­rocz­nej pre­zy­den­cji w Unii Euro­pej­skiej, która roz­po­czyna się dziś, ... Czytaj dalej »

Chorwacja już w Unii. Pierwsze rozszerzenie od 2007 roku

Unia Euro­pej­ska liczy już 28 państw człon­kow­skich – od dziś jest w niej rów­nież Chor­wa­cja, drugi po Sło­we­nii kraj byłej ... Czytaj dalej »

Scroll To Top