Home / Archiwum / Archiwum 2013page 4

Archiwum 2013

5 grudnia 2013 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

Gala Absolwenta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego [Zdjęcia]

Wydział Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego świę­to­wał Galę Absol­wenta. Z tej oka­zji w Auli im. Pro­fe­sora J. Zie­le­niew­skiego zebrali się tego­roczni absol­wenci, ... Czytaj dalej »

Eurolekcja w Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego

W Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego odbyła się dziś  lek­cja o histo­rii inte­gra­cji euro­pej­skiej, dzia­ła­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego  i  funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej. ... Czytaj dalej »

Konwencja Platformy Obywatelskiej

W sobotę w War­sza­wie odbyła się kon­wen­cja Plat­formy Oby­wa­tel­skiej, w któ­rej uczest­ni­czyła Joanna Skrzy­dlew­ska. Pre­mier Donald Tusk w swoim wystą­pie­niu ... Czytaj dalej »

27 listopada 2013 r. - Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Kul­tury i Edukacji Czytaj dalej »

25 - 26 listopada 2013 r. - Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia Czytaj dalej »

25 - 26 listopada 2013 r. - Posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych Czytaj dalej »

Poselskie wsparcie zaowocuje kompleksem boisk w Radomsku

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w dziel­nicy Kowa­lo­wiec w Radom­sku, powsta­nie wie­lo­funk­cyjne boisko. Będzie to moż­liwe dzięki dofi­nan­so­wa­niu z Mini­ster­stwa Sportu, jakie wła­dze ... Czytaj dalej »

Unijna polityka ws. parytetów przynosi efekty - informuje wyborcza.biz

Wyniki są wyraźne: obec­nie kobiety sta­no­wią 60 proc. absol­wen­tów uczelni wyż­szych w UE. Od 2000 r. trzy czwarte spo­śród wielu ... Czytaj dalej »

Ponad 11 miliardów euro na walkę z bezrobociem i ubóstwem

Euro­de­pu­to­wani zatwier­dzili dziś ponad 11 miliar­dów euro dla Pol­ski w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego (EFS) na lata 2014-2020. Pie­nią­dze będą prze­zna­czone na ... Czytaj dalej »

Malala Yousafzai odebrała w Nagrodę Sacharowa

Malala Yousa­fzai, 16-letnia Paki­stanka wal­cząca o prawo dziew­cząt do edu­ka­cji, pod­czas cere­mo­nii w Stras­burgu ode­brała z rąk Mar­tina Schulza prze­wod­ni­czą­cego ... Czytaj dalej »

21 listopada 2013 r. - Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Pro­jekt porządku dzien­nego wspól­nego posie­dze­nia Komisji Czytaj dalej »

Scroll To Top