Home / Archiwum / Archiwum 2013page 5

Archiwum 2013

Wspomnienia ze stażu - list Pani Eweliny Grzanki

Przed wyjaz­dem na staż do Par­la­mentu Euro­pej­skiego zasta­na­wia­łam się czym tak naprawdę będę sie tam zaj­mo­wać. Naj­bar­dziej oba­wia­łam się nudy ... Czytaj dalej »

Zmiany w TEN-T korzystne dla Łodzi i regionu

Euro­de­pu­to­wani prze­gło­so­wali na dzi­siej­szej sesji Par­la­mentu Euro­pej­skiego zmiany w doku­men­cie okre­śla­ją­cym euro­pej­ską sieć trans­por­tową TEN-T. To sieć pro­mu­jąca roz­bu­dowę i ... Czytaj dalej »

Erasmus+, czyli studia dla czterech milionów Europejczyków

Erasmus+

9 miliardów złotych dla łódzkiego z budżetu Unii

Par­la­ment Euro­pej­ski prze­gło­so­wał dziś Wie­lo­let­nie Ramy Finan­sowe na lata 2014 – 2020. Po raz pierw­szy w histo­rii będą one mniej­sze ... Czytaj dalej »

Wystąpienie Joanny Skrzydlewskiej podczas sesji plenarnej PE

Wystą­pie­nie Joanny Skrzy­dlew­skiej na sesji ple­nar­nej Par­la­mentu Euro­pej­skiego pod­czas debaty doty­czą­cej zmian w pro­gra­mie Erasmus. Treść wystą­pie­nia Joanny Skrzy­dlew­skiej: - ... Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Umowy trzeba czy­tać. Przed ich pod­pi­sa­niem, ale także już po pod­pi­sa­niu. Takie wnio­ski płyną ze spo­tka­nia infor­ma­cyj­nego dla miesz­kań­ców Łodzi ... Czytaj dalej »

Nagroda od Joanny Skrzydlewskiej

Pani Syl­wia Dębiń­ska – Pre­zes Spół­dzielni Socjal­nej ISSA oraz pani Halina Choj­nacka – Pre­zes Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Ludzi Cier­pią­cych na Padaczkę ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wyróżniona medalem honorowym

Pod­czas uro­czy­sto­ści 20-lecia Związku Zawo­do­wego Stra­ża­ków „Flo­rian” w Kut­nie, poseł Joanna Skrzy­dlew­ska została wyróż­niona przez Pre­zy­dium Zarządu, meda­lem honorowym. Medal ... Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Trzeba czy­tać uważ­nie umowy, doma­gać się wyda­nia natych­miast wszyst­kich doku­men­tów i nie bać się szu­kać pomocy jeśli popełni się błąd. ... Czytaj dalej »

Integracja Ty i Ja w Parlamencie Europejskim

W Par­la­men­cie Euro­pej­skim odbył się pokaz fil­mów z Euro­pej­skiego Festi­walu Fil­mo­wego “Inte­gra­cja Ty i Ja”, orga­ni­zo­wa­nego w Pol­sce. Celem festi­walu ... Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 18 – 21 listopada 2013r.

Naj­bliż­sza sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 18 – 21 listopada.  Pro­jekt porządku dzien­nego sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu 18 - ... Czytaj dalej »

18 - 21 listopada 2013 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Scroll To Top