Home / Archiwum / Archiwum 2013page 68

Archiwum 2013

skierniewickie.pl o eurolekcji w “Ekonomiku”

W ser­wi­sie skierniewickie.pl można obej­rzeć rela­cję fil­mową z euro­lek­cji w Zespole Szkół Zawo­do­wych nr 3 w Skier­nie­wi­cach. Euro­lek­cje pro­wa­dzone są ... Czytaj dalej »

O Parlamencie Europejskim w Skierniewicach

W Zespole Szkół Zawo­do­wych nr 3 w Skier­nie­wi­cach odbyła się 120 Euro­lek­cja czyli leka­cja na temat dzia­łal­no­ści Par­la­mentu Euro­pej­skiego i ... Czytaj dalej »

Portal “Głosu Skierniewic” o szkoleniu dla bezrobotnych kobiet

Por­tal tygo­dnika “Głos Skier­nie­wic i oko­licy” infor­muje o szko­le­niu dla kobiet, jakie 11 stycz­nia orga­ni­zuje Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z Dorotą ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Szadku

7 stycz­nia w Zespole Publicz­nego Gim­na­zjum i Szkoły Pod­sta­wo­wej w Szadku odbyły się lek­cje euro­pej­skie dla gim­na­zja­li­stów, które popro­wa­dził Tomasz ... Czytaj dalej »

Wywiad z Joanną Skrzydlewską w styczniowym numerze “Rynku Łódzkiego”

W stycz­nio­wym wyda­niu “Rynku Łódz­kiego” Joanna Skrzy­dlew­ska pod­su­mo­wuje rok 2012 i zapra­sza na Skrzy­dlew­ska Cup 2013. 7 stycz­nia 2013 r. Czytaj dalej »

Przed sesją PE: Strasbourg 14 – 17 stycznia 2013 roku

Prio­ry­te­to­wym tema­tem stycz­nio­wej sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu będzie debata na temat pro­gramu pre­zy­den­cji irlandz­kiej. Oprócz tego, pierw­szego dnia euro­de­pu­to­wani będą ... Czytaj dalej »

14 - 17 stycznia 2013 r. - Sesja plenarna w Strasbourgu

Pro­jekt porządku dziennego Czytaj dalej »

Radio RSC o szkoleniach dla bezrobotnych kobiet

Skier­nie­wic­kie Radio RSC zapra­sza na szko­le­nia dla bez­ro­bot­nych kobiet orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Dorotę Rut­kow­ską, ... Czytaj dalej »

Reporterzy portalu lubiePO.pl z wizytą w biurze Joanny Skrzydlewskiej

Repor­te­rzy por­talu lubiePO.pl odwie­dzili biuro Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Poni­żej link do artykułu. http://lubiepo.pl/parlamentarzysci-po/biuro-joanny-skrzydlewskiej/#comments 3 stycz­nia 2013 roku   Czytaj dalej »

Scroll To Top