Home / Archiwum / Archiwum 2014

Archiwum 2014

Karta Dużej Rodziny z mocą ustawy! Joanna Skrzydlewska: nareszcie!

Karta Dużej Rodziny od stycz­nia wcho­dzi w życie z mocą ustawy. Joanna Skrzy­dlew­ska z rado­ścią przy­jęła infor­ma­cję, że w ponie­dzia­łek ... Czytaj dalej »

Ida” z filmową nagrodą Parlamentu Europejskiego

Tego­roczną fil­mową Nagrodę LUX Par­la­mentu Euro­pej­skiego otrzy­mał  Paweł Paw­li­kow­ski za swój film “Ida”. Utrzy­many w czarno-białej kon­wen­cji film pro­duk­cji polsko-belgijskiej to ... Czytaj dalej »

Programowanie to umiejętność i zawód przyszłości

- Zapo­trze­bo­wa­nie na spe­cja­li­stów tech­no­lo­gii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wzra­sta o 3 proc. rocz­nie, ale absol­wen­tów infor­ma­tyki bra­kuje. W rezul­ta­cie wiele waka­tów spe­cja­li­stów ... Czytaj dalej »

SportoweFakty.pl o nowej funkcji Joanny Skrzydlewskiej

- Peł­niąca funk­cję Hono­ro­wej Pre­zes łódz­kiego Orła - Joanna Skrzy­dlew­ska, została nowym człon­kiem Głów­nej Komi­sji Sportu Żuż­lo­wego - dono­szą SportoweFakty.pl ... Czytaj dalej »

NiceSport.pl o nowym składzie GKSŻ

W sobotę 13 grud­nia nowym człon­kiem Głów­nej Komi­sji Sportu Żuż­lo­wego została Joanna Skrzy­dlew­ska - infor­muje ser­wis nicesport.pl, opie­ra­jąc się na ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w Głównej Komisji Sportu Żużlowego

Joanna Skrzy­dlew­ska, hono­rowy pre­zes Klubu Żuż­lo­wego Orzeł Łódź, objęła obo­wiązki nowego członka Głów­nej Komi­sji Sportu Żużlowego. - Wie­rzę, że jestem ... Czytaj dalej »

13 grudnia. To już 33. rocznica stanu wojennego

13 grud­nia w całym woje­wódz­twie odbędą się obchody 33. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego 1981 roku. Wspo­mi­namy wszyst­kich ofiary dni, gdy komu­ni­ści ... Czytaj dalej »

Liderzy Nowoczesnych Technologii z gratulacjami od Joanny Skrzydlewskiej

Toya, Insty­tut Bio­po­li­me­rów i Włó­kien Che­micz­nych oraz pocz­towa Grupa Inte­ger, wraz z gra­tu­la­cjami od Joanny Skrzy­dlew­skiej, członka zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, ... Czytaj dalej »

Podziel się Wigilią”: politycy i przedsiębiorcy dla dzieci

“Podziel się Wigi­lią” to cha­ry­ta­tywna akcja mini­stra spra­wie­dli­wo­ści Ceza­rego Gra­bar­czyka oraz łódz­kich par­la­men­ta­rzy­stów - Mał­go­rzaty Niem­czyk i Ryszarda Boni­sław­skiego. Joanna ... Czytaj dalej »

Specjalny, mikołajkowy koncert dla dzieci w Atlas Arenie

W sobot­nie przed­po­łu­dnie Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w kon­cer­cie miko­łaj­ko­wym, zor­ga­ni­zo­wa­nym dla dzieci z ośrod­ków szkolno-wychowawczych woje­wódz­twa łódz­kiego i łódz­kich dzieci ... Czytaj dalej »

Za nami pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji

Zaprzy­się­że­nie nowych rad­nych i wyło­nie­nie nowych władz woje­wódz­twa były głów­nymi punk­tami obrad pod­czas pierw­szej sesji nowego Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego, wyło­nio­nego ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki” podaje skład nowego zarządu

- W czwar­tek póź­nym wie­czo­rem pod­pi­sano umowę koali­cyjną mię­dzy PO i PSL w łódz­kim sej­miku. Mar­szał­kiem ponow­nie zosta­nie Witold Stę­pień ... Czytaj dalej »

Scroll To Top