Home / Archiwum / Archiwum 2014page 3

Archiwum 2014

Joanna Skrzydlewska: mam pomysł na Łódzkie!

Dla­czego kan­dy­duję, co zro­bi­łam dotąd, jak widzę moje woje­wódz­two: o tym wszyst­kim w roz­mo­wie z cyklu “Mam pomysł na Łódzkie!”: Czytaj dalej »

12 listopada podsumujemy żużlowy sezon Orła

12 listo­pada w hali Expo pod­su­mu­jemy ostatni, bar­dzo udany, sezon star­tów zawod­ni­ków Klubu Żuż­lo­wego Orzeł Łódź. Przy tej oka­zji może uda ... Czytaj dalej »

Znajome nazwiska na listach kandydatów w wyborach to nie przypadek - zauważa Dziennik Łódzki

Redak­tor Mar­cin Darda w Dzien­niku Łódz­kim opi­suje cie­kawe efekty ana­lizy nazwisk kan­dy­da­tów w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Skąd na liście KNP ... Czytaj dalej »

Jak napisać dobry projekt w Erasmus+ Przyjdź na szkolenie

29 paź­dzier­nika oraz 19 i 26 listo­pada 2014 roku, w Łódz­kim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli i Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego przy ul. Kop­ciń­skiego 29 odbędą ... Czytaj dalej »

Już 8 listopada: Europejski Festiwal Kobiet Aktywnych

Od godziny od 9 do godz. 21 w sobotę 8 listo­pada, w sie­dzi­bie Aka­de­mii Huma­ni­styczno-Ekonomicznej przy ul. Pomor­skiej 51 w Łodzi, odbę­dzie się Euro­pej­ski ... Czytaj dalej »

Gwarancje dla młodzieży” inwestycją w przyszłość

„Gwa­ran­cja dla mło­dzieży: wpro­wa­dze­nie jej w życie”, to tytuł debaty jaka odbyła się w Komi­sji Euro­pej­skiej, w Bruk­seli. Prze­ma­wiali m.in. ... Czytaj dalej »

Facet w spódnicy” nie może oddać krwi. Niewidomym udało się pomóc

Gazeta Wybor­cza opi­sała histo­rię łodzia­nina Michała Gar­piń­skiego, który z powodu kobie­cego ubra­nia i wyglądu nie mógł oddać krwi w Regio­nal­nym ... Czytaj dalej »

Eurodesk - sprawdź, jeśli jesteś aktywny

Euro­desk to na bie­żąco aktu­ali­zo­wana baza infor­ma­cji na temat stu­diów i pracy za gra­nicą, a także moż­li­wych źró­deł finan­so­wa­nia prze­róż­nych ... Czytaj dalej »

Dlaczego kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego?

Dla­czego kan­dy­duję do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego? Kan­dy­duję, bo nie zga­dzam się z powszech­nie powta­rza­nymi opi­niami, gło­szą­cymi, że: “Sej­mik to insty­tu­cja która ... Czytaj dalej »

Listy wyborcze Platformy z numerem 4

W bar­dzo tra­dy­cyjny spo­sób odbyło się loso­wa­nie nume­rów list komi­te­tów wybor­czych w listo­pa­do­wych wybo­rach samo­rzą­do­wych. Człon­ko­wie Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej, publicz­nie losu­jąc ... Czytaj dalej »

Nagrywamy spot “Mamy pomysł na Łódzkie” - pierwsze zdjęcie z planu

Zapra­szam do obej­rze­nia goto­wego spotu tele­wi­zyj­nego “Mamy pomysł na Łódz­kie”. Dziś tylko pierw­sze zdję­cie z planu: Czytaj dalej »

Wyjedź na dwutygodniowy obóz koszykarski do USA

Grasz i pasjo­nu­jesz się koszy­kówką? Mówisz po angiel­sku i chcesz wyje­chać na dwu­ty­go­dniowy obóz do Sta­nów? Weź udział w kon­kur­sie ... Czytaj dalej »

Scroll To Top