Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Artykuł “Gimnazjaliści z siódemki w Brukseli”, zamieszczony w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym

Artykuł “Gimnazjaliści z siódemki w Brukseli”, zamieszczony w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym

Mał­go­rzata Poli­tań­ska i Adrian Król, ucznio­wie Gim­na­zjum nr 7 zostali zapro­szeni do Bruk­seli przez euro­po­słankę Joannę Skrzy­dlew­ską. Pię­cio­dniowa (23-27 marca) wycieczka była nagrodą za wygra­nie kon­kur­sów zwią­za­nych tema­tycz­nie z Unią Euro­pej­ską, nad któ­rymi posłanka objęła hono­rowy patro­nat. To nie pierw­sze spo­tka­nie Mał­gosi i Adriana z par­la­men­ta­rzy­stami euro­pej­skimi i z kra­jami, w któ­rych Par­la­ment Euro­pej­ski ma swoją sie­dzibę. Dwa lata temu, wraz z grupą kole­gów ze szkol­nego koła euro­pej­skiego „Euro­tom”, uczest­ni­czyli m.in. w obra­dach mło­dzie­żo­wego par­la­mentu w Stras­burgu. W Bruk­seli gim­na­zja­li­stom towa­rzy­szyli dyrek­tor szkoły Marek Parada oraz nauczy­ciel histo­rii i opie­kun „Euro­tomu” Rado­sław Pająk.
Toma­szo­wia­nie zwie­dzili Par­la­ment Euro­pej­ski, spo­tkali się z posłami Jaro­sła­wem Wałęsą i Rafa­łem Trza­skow­skim, przy­glą­dali się deba­cie na temat kry­zysu gospo­dar­czego w Euro­pie ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­ble­mów Gre­cji oraz uczest­ni­czyli w uro­czy­stej kola­cji, w trak­cie któ­rej mogli swo­bod­nie pody­sku­to­wać z posłanka Skrzy­dlew­ską na inte­re­su­jące ich, a doty­czące spraw Europy tematy. Zna­leźli też czas na zwie­dza­nie Bruk­seli i oglą­da­nie jej naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych miejsc i sym­boli, tj.: Ato­mium, park Mini Europa (w któ­rym odtwo­rzone są naj­bar­dziej znane miej­sca w Euro­pie w skali 1:25) rzeźba Man­ne­kenn Pis (siu­sia­jący chło­piec), rynek Grand Place i gale­ria słyn­nych mala­rzy fla­mandz­kich. Duże wra­że­nie wywarła na nich także uro­kliwa Bru­gia, która nazy­wana jest Wene­cją Pół­nocy. Jej główną atrak­cją są rejsy po kana­łach, wzdłuż któ­rych znaj­dują się prze­piękne zabyt­kowe budowle.
W wycieczce zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską uczest­ni­czyli lau­re­aci róż­nych kon­kur­sów z terenu całego woje­wódz­twa łódz­kiego oraz osoby, które pra­cują na rzecz pro­mo­wa­nia idei inte­gra­cji euro­pej­skiej, była więc też oka­zja do wymiany poglą­dów i doświadczeń.

Mar­Majs
Gimnazjaliści z siódemki w Brukseli

Scroll To Top