Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Artykuł “Spotkali się z europosłanką” zamieszczony w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym

Artykuł “Spotkali się z europosłanką” zamieszczony w Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym

Ucznio­wie Gim­na­zjum nr 7 w pią­tek, 4 grud­nia gościli w murach swo­jej szkoły Joannę Skrzy­dlew­ską, posłankę do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Pani poseł przy­je­chała do Toma­szowa na zapro­sze­nie dzia­ła­ją­cego w „sió­demce” Szkol­nego Klubu Euro­pej­skiego „Euro­tom”, by wziąć udział w pod­su­mo­wa­niu kon­kur­sów na temat Unii Euro­pej­skiej, które odbyły się pod jej hono­ro­wym patro­na­tem. - Spo­tka­nie to było kolej­nym waż­nym wyda­rze­niem w dzia­łal­no­ści „Euro­tomu”, który upo­wszech­nia wie­dzę o zjed­no­czo­nej Euro­pie - mówi Marek Parada, dyrek­tor Gim. 7. - Wcze­śniej na podob­nych spo­tka­niach gościli par­la­men­ta­rzy­ści, wła­dze samo­rzą­dowe, przed­sta­wi­ciele posłów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, goście z państw euro­pej­skich, pra­cow­nicy insty­tu­cji pro­mu­ją­cych Unię Euro­pej­ską i wszy­scy zgod­nie prze­ko­ny­wali mło­dzież, że Unia Euro­pej­ska daje wiele moż­li­wo­ści, z któ­rych należy korzy­stać.
Podob­nie w miniony pią­tek mówiła posłanka Skrzy­dlew­ska, która przed pod­su­mo­wa­niem kon­kur­sów opo­wia­dała mło­dzieży o swo­jej pracy oraz codzien­nym życiu w Bruk­seli. Momen­tem kul­mi­na­cyj­nym spo­tka­nia było wrę­cze­nie nagród lau­re­atom dwóch szkol­nych kon­kur­sów. W pierw­szym - wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej - naj­więk­szą wie­dzą wyka­zał się Adrian Król, wyprze­dza­jąc Mate­usza Fle­giela i Martę Glisz­czyń­ską. Drugi pole­gał na uło­że­niu naj­lep­szego hasła pro­mu­ją­cego Unię Euro­pej­ską. Decy­zją Joanny Skrz­dlew­skiej wygrała go Mał­go­sia Poli­tań­ska. Dru­gie miej­sce zajął Kac­per Cywiń­ski, a trze­cie Joanna Lewan­dow­ska. Nagrodą dla zwy­cięz­ców obu kon­kur­sów jest ufun­do­wana przez euro­po­słankę Skrzy­dlew­ską czte­ro­dniowa wycieczka do Bruk­seli, na którą pojadą w marcu przy­szłego roku. Lau­re­aci kolej­nych miejsc otrzy­mali nagrody rze­czowe ufun­do­wane przez panią poseł oraz dyrek­tora szkoły.
Pomy­sło­dawcą spo­tka­nia oraz orga­ni­za­to­rem kon­kur­sów był opie­kun „Euro­tomu” Rado­sław Pająk. Uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród uroz­ma­iciły występy szkol­nego chóru, który pod kie­run­kiem Agnieszki Bie­niek zapre­zen­to­wał się w reper­tu­arze Abby.

Scroll To Top