Home / Z regionu / Będą bezpłatne badania słuchu i mowy dla wszystkich dzieci z klas pierwszych

Będą bezpłatne badania słuchu i mowy dla wszystkich dzieci z klas pierwszych

Od nowego roku wszyst­kie dzieci z klas pierw­szych w woje­wódz­twie łódz­kim (ok. 25 tys. uczniów) będą mogły sko­rzy­stać z bez­płat­nego bada­nia słu­chu i mowy. Pro­gram będzie kosz­to­wał 9 milio­nów zło­tych i zosta­nie sfi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej; koor­dy­nuje go Woje­wódzki Urząd Pracy. 

apteka

W 2018 roku w szko­łąch poja­wią się leka­rze laryn­go­lo­dzy i logo­pe­dzi. Dzieci, u któ­rych zostaną stwier­dzone wady mowy lub słu­chu otrzy­mają skie­ro­wa­nie do poradni spe­cja­li­stycz­nych. Któ­rych? O tym roz­strzy­gną konkursy.

Wady mowy i słu­chu u dzieci wykrywa się naj­czę­ściej w okre­sie szkolno-przedszkolnym. Poja­wiają się wtedy kło­poty z czy­ta­niem, pisa­niem i rozu­mie­niem tek­stu, zabu­rze­nia płyn­no­ści mówie­nia, a co za tym idzie pro­blemy z nauką i w kon­tak­tach z rówie­śni­kami. Wię­cej: TVP3

Scroll To Top