Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Bełchatów i Wieluń będą miały obwodnice

Bełchatów i Wieluń będą miały obwodnice

Rada Mini­strów pod­czas dzi­siej­szego posie­dze­nia przy­jęła zmianę „Pro­gramu Budowy Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad na lata 2011 – 2015”, co ozna­cza, że będzie można ogło­sić prze­targi na budowę obwod­nic 11 miast o łącz­nej dłu­go­ści 150 km. Na liście  miast zna­lazł się także Beł­cha­tów, który pier­wot­nie został z tego planu wykreślony.

- To bar­dzo ważna i dobra wia­do­mość dla miesz­kań­ców Beł­cha­towa i woje­wódz­twa łódz­kiego, obwod­nice znacz­nie popra­wią komu­ni­ka­cję w naszym regio­nie – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska.

W woje­wódz­twie łódz­kim obwod­nicę będzie miał rów­nież Wie­luń, prze­targ ma być ogło­szony jesz­cze w tym roku, a budowa ma się zakoń­czyć w 2015 roku. Koszt tej inwe­sty­cji osza­co­wano na ponad 330 mln zł.

Na liście miast, które będa miały obwod­nice oprócz Beł­cha­towa i Wie­lu­nia zna­la­zły się też: Brod­nica, Ino­wro­cław, Ostrów Wiel­ko­pol­ski, Jaro­cin, Góra Kal­wa­ria, Olsz­tyn, Kłodzko, Nysa, Koście­rzyna, Sanok. Inwe­sty­cje będą finan­so­wane z Kra­jo­wego Fun­du­szu Dro­go­wego oraz fun­du­szy unij­nych na lata 2014-2020.

1 paź­dzier­nika 2013

Czy­taj także:

IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi [Zdjecia]

W Skier­nie­wi­cach senio­rzy masze­ro­wali wśród jabłoni

O moim rapor­cie w spra­wie pracy dla mło­dych [Wideo]

Scroll To Top