Home / Z regionu / Bezpłatne badania na zakończenie IV Meetingu na Rzecz Walki z Rakiem

Bezpłatne badania na zakończenie IV Meetingu na Rzecz Walki z Rakiem

Poseł Joanna Skrzydlewska podczas badania w Pasażu Schillera

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska pod­czas bada­nia w Pasażu Schillera

140 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi, mam­mo­gra­ficz­nych oraz kon­sul­ta­cji onko­lo­gicz­nych, które odby­wały się w pasażu Schil­lera. Bada­nia zakoń­czyły IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi, orga­ni­zo­wany przez Fun­da­cję Carpe Diem i Joannę Skrzy­dlew­ską.

Euro­po­seł Skrzy­dlew­ska także pod­dała się bada­niom, aby – jak mówiła – zachę­cić inne kobiety oraz dodać im odwagi.

- Dosko­nale rozu­miem strach jaki towa­rzy­szy każ­dej kobie­cie, ocze­ku­ją­cej na bada­nie, ja także mam obawy mimo, że badam się regu­lar­nie – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Cie­szę się, że panie korzy­stają z oka­zji jaką daje nasz Meeting i przy­cho­dzą na bada­nie. Wiele z nich zja­wia się tutaj co roku, mam nadzieję, że ich przy­kład zachęci kolejne kobiety, by nie lek­ce­wa­żyły profilaktyki.

Bada­nia w pasażu Schil­lera trwały przez cały dzień. Młod­sze panie zgła­szały się na USG piersi, doj­rzałe – na mam­mo­gra­fię. Zain­te­re­so­wane mogły także sko­rzy­stać z porady leka­rza onkologa.

Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi Joanna Skrzy­dlew­ska orga­ni­zuje wspól­nie z Fun­da­cją Carpe Diem od czte­rech lat. Pod­czas trzech poprzed­nich spo­tkań z bez­płat­nych badań sko­rzy­stało ponad 500 kobiet. Co roku około 300 uczen­nic z klas matu­ral­nych bie­rze udział w kon­fe­ren­cji pod­czas któ­rej prof. Marek Zadrożny z Insty­tutu Cen­trum Zdro­wia Matki Polki oraz dr Agnieszka Koła­ciń­ska z Regio­nal­nego Ośrodka Onko­lo­gicz­nego Koper­nik opo­wia­dają dziew­czę­tom o zagro­że­niach, jakie nie­sie zanie­dbany rak piersi. Kon­fe­ren­cja jest rów­nież oka­zją do spo­tka­nia z kobie­tami, które wygrały z rakiem.

5 paź­dzier­nika 2013

 

 

Scroll To Top