Home / Uncategorized / Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapra­szamy na bez­płatne szko­le­nia orga­ni­zo­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.

Poseł Joanna Skrzydlewska

Są one skie­ro­wane do osób, które chcą pogłę­bić swoje umie­jęt­no­ści inter­per­so­nalne przy­datne mię­dzy innymi w kon­tak­tach zawo­do­wych oraz w życiu prywatnym.

Pod­czas szko­leń uczest­nicy dowie­dzą się mię­dzy innymi, jak naj­le­piej zapre­zen­to­wać sie­bie na przy­kład pod­czas roz­mowy z przy­szłym pra­co­dawcą, a także jak moty­wo­wać się do dzia­ła­nia, aby osią­gać jak naj­lep­sze wyniki oraz sku­tecz­nie reali­zo­wać posta­wione cele.

 

TERMINY:

7 lutego godz. 16:00 – Rzeczyca

8 lutego godz. 10:30 – Inowłódz

11 lutego godz. 16:30 – Skierniewice

14 lutego godz. 16:30 – Łódź

21 lutego godz. 16:30 – Piotr­ków Trybunalski

28 lutego godz. 16:30 - Skierniewice

4 marca godz. 16:30 – Sieradz

14 marca godz. 17:00 - Zgierz

2 kwiet­nia godz. 17:00 - Pabianice

4 kwiet­nia godz. 16:30 – Inowłódz

5 kwiet­nia godz. 10:00 – Toma­szów Mazowiecki

11 kwiet­nia godz. 16:30 - Łowicz

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny: 42 633 80 60 lub

e-mailowy: sekretariat@skrzydlewska.eu.

 

 

Scroll To Top