Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Bezpłatne szkolenie dla kobiet w Radomsku

Bezpłatne szkolenie dla kobiet w Radomsku

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego już po raz kolejny orga­ni­zuje bez­płatne szko­le­nie dla kobiet w zakre­sie ini­cjo­wa­nia i roz­wi­ja­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej ze środ­ków UE. Przed waka­cjami  takie warsz­taty odbyły się w  Łodzi, Pabia­ni­cach, Skier­nie­wi­cach i Zgie­rzu. Nato­miast w naj­bliż­szą sobotę tj. 17 wrze­śnia spo­tka­nie infor­ma­cyjne odbę­dzie się w Radom­sku. Pod­czas szko­le­nia uczest­niczki uzy­skają infor­ma­cje doty­czące mię­dzy innymi zasad finan­so­wa­nia małych i śred­nich przed­się­biorstw w Pol­sce, w ramach fun­du­szy strukturalnych.

14 wrze­śnia 2011 r.

Scroll To Top