Home / Z regionu / Bezrobocie młodych i przedsiębiorczość: główny temat szczytu Unii Europejskiej

Bezrobocie młodych i przedsiębiorczość: główny temat szczytu Unii Europejskiej

bezrobocie młodychBez­ro­bo­cie wśród mło­dych Euro­pej­czy­ków, małe firmy i więk­sza dostęp­ność kre­dy­tów to tematy posie­dze­nia przy­wód­ców kra­jów UE, które roz­po­częło się 27 czerwca w Bruk­seli.  Obec­nie bez pracy jest w 27 kra­jach Unii pra­wie 6 mln osób poni­żej 25. roku życia. W nie­któ­rych pań­stwach ponad połowa mło­dych chęt­nych do pracy jest bez­ro­botna. Komi­sja wezwała kraje UE do szyb­kiego wdro­że­nia pro­gra­mów pomocy, co do któ­rych już zapa­dły decy­zje – jak na przy­kład ini­cja­tywa „gwa­ran­cja dla mło­dzieży”. Gwa­ran­cja ma doce­lowo zapew­nić wszyst­kim mło­dym ludziom odpo­wied­nią pracę, prak­tykę zawo­dową, staż lub moż­li­wość dal­szego kształ­ce­nia w ciągu czte­rech mie­sięcy od opusz­cze­nia szkoły lub utraty zatrudnienia.

Kwota 6 mld euro prze­zna­czona na zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia wśród mło­dych, zda­niem Komi­sji powinna zostać udo­stęp­niona w 2014 i 2015 r., a nie roz­ło­żona w cza­sie na kolejny sied­mio­letni okres finan­so­wa­nia UE, jak to pier­wot­nie planowano.

60 mld euro rocz­nie na pożyczki dla firm

W cza­sach kry­zysu banki czę­sto nie­chęt­nie poży­czają pie­nią­dze, zwłasz­cza małym fir­mom. Tym­cza­sem Euro­pej­ski Bank Inwe­sty­cyjny zwięk­szy pulę prze­zna­czoną na pożyczki do 60 mld rocz­nie do roku 2015. W spra­woz­da­niu doty­czą­cym zwięk­sze­nia kre­dy­to­wa­nia gospo­darki wyja­śniono, w jaki spo­sób pie­nią­dze te tra­fią do małych firm i kra­jów w trud­nej sytu­acji i pobu­dzą inwe­sty­cje i zatrudnienie.

W spra­woz­da­niu przed­sta­wione zostały rów­nież trzy nowe spo­soby udo­stęp­nia­nia fun­du­szy małym fir­mom: gwa­ran­cje, seku­ry­ty­za­cję (pro­ces, w ramach któ­rego ryzyko zostaje roz­ło­żone poprzez gru­po­wa­nie akty­wów) oraz sys­temy wspól­nego pono­sze­nia ryzyka.

Małe firmy to fun­da­ment gospodarki

Małe firmy są czę­sto postrze­gane jako fun­da­ment gospo­darki. Ale aby dobrze pro­spe­ro­wać, potrze­bują dostępu do finan­so­wa­nia i ogra­ni­cze­nia for­mal­no­ści admi­ni­stra­cyj­nych. W 2012 r. Komi­sja zwró­ciła się do małych przed­się­biorstw, aby wska­zały, które unijne prze­pisy prawne są dla nich szcze­gól­nie uciąż­liwe. Prace nad ulep­sze­niem prze­pi­sów, które tra­fiły do pierw­szej dzie­siątki , już przy­nio­sły rezul­taty – małe firmy mają teraz lep­szy dostęp do zamó­wień publicz­nych, a prze­pisy doty­czące bez­piecz­nych pro­duk­tów zostały uproszczone.

W 2012 r. kraje UE zatwier­dziły sze­reg dzia­łań słu­żą­cych oży­wie­niu gospo­darki, zna­nych pod nazwą Paktu na rzecz wzro­stu gospo­dar­czego i zatrud­nie­nia. Komi­sja jest zda­nia, że pań­stwa człon­kow­skie mogą jesz­cze popra­wić swoją sytu­ację na wiele sposobów.

Por­tal mobil­no­ści zawo­do­wej EURES

Raport Joanny Skrzydlewskiej

źró­dło: ec.europa.eu

27 czerwca 2013

Scroll To Top