Home / Z regionu / Biogospodarka. 500 specjalistów z całego świata zjedzie do Łodzi

Biogospodarka. 500 specjalistów z całego świata zjedzie do Łodzi

Przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów, orga­nów usta­wo­daw­czych, przed­się­bior­ców, nauki, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i rol­ni­ków - bli­sko 500 eks­per­tów z całego świata zje­dzie do Łodzi na V Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­gres Bio­go­spo­darki, który odbę­dzie się od 20 do 21 listopada.

biogospodarka

Orga­ni­za­to­rem tego wiel­kiego przed­się­wzię­cia jest samo­rząd woje­wódz­twa łódz­kiego. Uczest­nicy Kon­gresu Bio­go­spo­darki będą deba­to­wać m.in. o zwięk­sze­niu udziału prze­my­słu w lokal­nej bio­go­spo­darce i pro­gra­mach roz­wój bio­eko­no­mii na pozio­mie krajowym.

Warto dodać, że Łódź jest jed­nym z ośrod­ków nauko­wych, nie­obo­jęt­nych na zagad­nie­nia bio­go­spo­darki. Wydział Bio­tech­no­lo­gii i Nauk o Żyw­no­ści Poli­tech­niki Łódz­kiej od roku aka­de­mic­kiego 2016/2017 wła­śnie bio­go­spo­darkę uczy­nił nowym kie­run­kiem stu­diów inżynierskich.

Bio­go­spo­darka to inter­dy­scy­pli­narny kie­ru­nek, reali­zo­wany w ramach poro­zu­mie­nia pomię­dzy trzema uczel­niami: Poli­tech­niką Łódzką, Poli­tech­niką War­szaw­ską i Woj­skową Aka­de­mią Tech­niczną. (pt)

Scroll To Top