Home / Napisali o mnie / Biznesowa Liga Pomocy” pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Biznesowa Liga Pomocy” pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Biz­ne­sowa Liga Pomocy”, to akcja cha­ry­ta­tywna mająca na celu wspie­ra­nie potrze­bu­ją­cych przez repre­zen­tan­tów biz­nesu każ­dej branży. Ini­cja­tywa roz­po­częła się w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, a patro­nat nad “Biz­ne­sową Ligą Pomocy” objęła Joanna Skrzy­dlew­ska.

Rela­cja z kon­fe­ren­cji pra­so­wej inau­gu­ru­ją­cej pro­jekt na por­talu Urzędu Mia­sta w Alek­san­dro­wie pod adre­sem: http://www.aleksandrow-lodzki.pl/aktualnosc-5-3321-Gwiazdy_zagraja_dla_dzieci.html

21 maja 2013 roku

Scroll To Top