Home / Z polityki / Budżet UE na 2011 rok został przyjęty

Budżet UE na 2011 rok został przyjęty

Na ostat­niej w tym roku sesji Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która odbyła się w Stras­bo­urgu,  w dniach 13 – 16 grud­nia 2010 roku został przy­jęty budżet Unii na 2011 rok. War­tość zatwier­dzo­nego budżetu wynosi 141,8 mld euro na wszyst­kie dzia­ła­nia i pro­gramy prze­wi­dziane na dany rok oraz 126,5 mld euro na płat­no­ści, czyli są to środki prze­zna­czone do fak­tycz­nego wypła­ce­nia w nad­cho­dzą­cym roku.

15 grud­nia 2010 r.

Scroll To Top