Home / Z polityki / Budżet Unii Europejskiej na 2011 rok - przyjęty

Budżet Unii Europejskiej na 2011 rok - przyjęty

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął budżet UE na rok 2011. Dla bene­fi­cjen­tów ozna­cza to wzrost płat­no­ści o 2,91% w porów­na­niu z rokiem 2010. To dobra wia­do­mość m.in. samo­rzą­dów, rol­ni­ków i przed­się­bior­ców. Dzięki dzi­siej­szej decy­zji PE można już od początku roku wdro­żyć nor­malny budżet co pozwala unik­nąć pracy na tzw. pro­wi­zo­rium budże­to­wym, które mogłoby zaha­mo­wać reali­za­cję poli­tyk UE, przede wszyst­kim spój­no­ści i rolnictwa.

Posło­wie w nowo­przy­ję­tym budże­cie uwzględ­nili wszyst­kie pod­wyżki dla prio­ry­te­to­wych kie­run­ków przy­ję­tych przez Par­la­ment pod­czas sesji ple­nar­nej z 20 paź­dzier­nika br. Ozna­cza to, że wię­cej środ­ków zosta­nie prze­zna­czo­nych na mło­dzież, edu­ka­cję, bada­nia, inno­wa­cje, poli­tykę spój­no­ści oraz pomoc dla Palestyny. 

Jak powie­działa poseł Sido­nia  Jędrze­jew­ska - główny spra­woz­dawca PE do spraw budżetu UE na rok 2011- “Przy­jęty pakiet budże­towy nie tylko daje nam sta­bil­ność finan­sową na 2011r., ale gwa­ran­tuje rów­nież udział euro­po­słów w nego­cja­cjach z pań­stwami człon­kow­skimi nad kolej­nymi wie­lo­let­nimi budże­tami UE. Dodat­kowo zawiera zobo­wią­za­nie Komi­sji Euro­pej­skiej do przed­sta­wie­nia ofi­cjal­nej pro­po­zy­cji w spra­wie środ­ków wła­snych do czerwca 2011 r. Po raz kolejny udało nam się zagwa­ran­to­wać zasadę soli­dar­no­ści, tak ważną dla Pol­ski i dla naszego regionu”.

Par­la­ment wypo­sa­żył w fun­du­sze mię­dzy innymi Euro­pej­ską Służbę Dzia­łań Zewnętrz­nych (ESDZ). Zablo­ko­wał jed­nak cześć środ­ków na wcho­dzącą w skład ESDZ jed­nostkę odpo­wie­dzialną za budo­wa­nie pokoju i reago­wa­nie kry­zy­sowe. Depu­to­wani zamro­zili też część pie­nię­dzy prze­zna­czo­nych na Euro­pej­skie Kole­gium Poli­cyjne oraz Sys­tem Infor­ma­cyjny Schen­gen II. Zostaną one uwol­nione w momen­cie, gdy Komi­sja Euro­pej­ska prze­każe dodat­kowe wyja­śnie­nia i pro­po­zy­cje w celu lep­szego wdro­że­nia tych linii budżetowych.

15 grud­nia 2010 roku

Scroll To Top