Home / Z polityki / Budżet Unii Europejskiej to 1 proc. PKB krajów członkowskich. A ma ogromne znaczenie

Budżet Unii Europejskiej to 1 proc. PKB krajów członkowskich. A ma ogromne znaczenie

budżet Unii to tylko jeden procent unijnego PKBPar­la­ment Euro­pej­ski przy­jął nie­dawno pro­jekt budżetu na lata 2014-2020, zapew­nia­jąc dofi­nan­so­wa­nie naro­do­wych budże­tów w wyso­ko­ści 960 milio­nów euro na naj­bliż­sze sie­dem lat. Budżet Unii (w 2012 roku było to 130 mld euro) sta­nowi zale­d­wie 1 proc. PKB kra­jów człon­kow­skich. Jed­nak roz­sąd­nie wyda­wany, spra­wić może bar­dzo dużo. Jak dużo? Wystar­czy rozej­rzeć się wokoło, a na pewno dostrze­żemy gotowe lub trwa­jące inwe­sty­cje, które nigdy nie ruszy­łyby bez unij­nego wspar­cia. Two­jego wspar­cia, bo unijny budżet to także Twoje pie­nią­dze.

Co Unia Euro­pej­ska robi z Two­imi pie­niędzmi? Czy inwe­stuje je we wła­ściwy spo­sób? Czy pomaga w roz­woju gospo­darki? Na te pyta­nia sta­rali się odpo­wie­dzieć uczest­nicy i goście kon­fe­ren­cji ReAct Frank­furt, która odbyła się 5 grud­nia. Wszy­scy zga­dzali się, że unijne fun­du­sze muszą nie tylko dzia­łać na rzecz wzro­stu gospo­dar­czego, ale także być w zgo­dzie z jedną z naj­waż­niej­szych euro­pej­skich war­to­ści - solidarności.

ReAct Frank­furt była trze­cią z serii pię­ciu inte­rak­tyw­nych kon­fe­ren­cji o naj­waż­niej­szych spra­wach dla Euro­pej­czy­ków, orga­ni­zo­wa­nych w związku z przy­szło­rocz­nymi wybo­rami euro­pej­skimi. Każda z nich odbywa się w innej sto­licy euro­pej­skiej z udzia­łem lide­rów opi­nii i eks­per­tów z danej dzie­dziny. Pierw­sza kon­fe­ren­cja w Paryżu doty­czyła zatrud­nie­nia, druga - w War­sza­wie - sku­piała się na roli UE we współ­cze­snym świecie.

6 stycz­nia 2014

na co przeznaczane sa pieniadze UE

Scroll To Top