Home / Z regionu / Budżet województwa: dodatkowe 300 tys. złotych dla seniorów

Budżet województwa: dodatkowe 300 tys. złotych dla seniorów

Orga­ni­za­cja szpot­kań, kon­fe­ren­cji i szko­leń doty­czą­cych pro­ble­ma­tyki osób star­szych, funk­cjo­no­wa­nie Spo­łęcz­nej Rady Senio­rów woje­wódz­twa łódz­kiego, reali­za­cja Woje­wódz­kiej Karty Seniora, a także dzia­ła­nia na rzecz akty­wi­za­cji i par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej osób star­szych - to wszystko będzie moż­liwe dzięki zapro­po­no­wa­nej także przez Joannę Skrzy­dlew­ską poprawce do budzetu woje­wódz­twa łódzkiego.

poprawki do budżetu

Zwięk­sze­nie budżetu o 300 tys. zł umoż­liwi też zor­ga­ni­zo­wa­nie w każ­dym z pię­ciu pod­re­gio­nów woje­wódz­twa wyda­rzeń w ramach V Regio­nal­nego Święta Seniorów.

 

Scroll To Top