Home / Fundusze UE

Fundusze UE

Feed Subscription

Informacje o funduszach europejskich i możliwościach skorzystania z finansowania.

546 milionów złotych dotacji dla firm, samorządów i mieszkańców Łódzkiego

Co w 2016 roku ofe­ruje Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Łódz­kiego w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego? Realne wspar­cie dla miesz­kań­ców, ich ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pro­gram Ope­ra­cyjny Kapi­tał Ludzki jest reali­zo­wany przez 10 głów­nych osi priorytetowych: Prio­ry­tet I – Zatrud­nie­nie i inte­gra­cja społeczna Prio­ry­tet II – ... Czytaj dalej »

Łódzkie Targi Edukacyjne: impreza, na której musisz być

Łódz­kie Targi Edu­ka­cyjne to spo­tka­nia i pre­zen­ta­cje w ramach nowo­cze­snej edu­ka­cji. A kwe­stie edu­ka­cji, zwłasz­cza takiej, która daje szanse zdo­by­cia ... Czytaj dalej »

Polskie regiony zyskają więcej pieniędzy na nowe miejsca pracy

W kolej­nej, 7 let­niej per­spek­ty­wie finan­so­wej, unijne fun­du­sze prze­zna­czone na poli­tykę regio­nalną będą przede wszyst­kim nasta­wione na two­rze­nie nowych miejsc ... Czytaj dalej »

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Oś 1 Poprawa kon­ku­ren­cyj­no­ści sek­tora rol­nego i leśnego * Szko­le­nia zawo­dowe dla osób zatrud­nio­nych w rol­nic­twie i leśnic­twie * Uła­twia­nie ... Czytaj dalej »

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Pro­gramy Euro­pej­skiej Współ­pracy Tery­to­rial­nej (Euro­pean Ter­ri­to­rial Coope­ra­tion) oraz Euro­pej­skiego Instru­mentu Sąsiedz­twa i Part­ner­stwa (Euro­pean Neigh­bo­ur­hood and Part­ner­ship Instru­ment) zastą­pią przed­się­wzię­cia ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Prio­ry­tet 1. Wspar­cie zaso­bów ludzkich Prio­ry­tet 2. Wspar­cie infor­ma­tyczne reali­za­cji NSRO Prio­ry­tet 3. Wspar­cie reali­za­cji ope­ra­cji fun­du­szy strukturalnych Prio­ry­tet 4. Komu­ni­ka­cja ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Obszary wspar­cia w ramach programu: Oś prio­ry­te­towa I: Nowo­cze­sna gospodarka Oś prio­ry­te­towa II: Infra­struk­tura spo­łe­czeń­stwa informacyjnego Oś prio­ry­te­towa III: Woje­wódz­kie ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Pro­gram jest reali­zo­wany przez 9 głów­nych osi priorytetowych: Oś prio­ry­te­towa 1. – Bada­nia i roz­wój nowo­cze­snych technologii Oś prio­ry­te­towa 2. ... Czytaj dalej »

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach pro­gramu reali­zo­wa­nych będzie 15 priorytetów: 1. Gospo­darka wodno-ściekowa 2. Gospo­darka odpa­dami i ochrona powierzchni ziemi 3. Zarzą­dza­nie zaso­bami ... Czytaj dalej »

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”

Opis zadań moż­li­wych do zre­ali­zo­wa­nia w ramach RPO WŁ, okre­śla „Szcze­gó­łowy Opis Osi Prio­ry­te­to­wych Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódz­kiego na ... Czytaj dalej »

Projekty na które można uzyskać dofinansowanie ze środków krajowych

1. Orlik 2012 Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:http://orlik2012.pl/ 2. Naro­dowy Pro­gram Budowy Dróg Lokal­nych na lata 2009-2011 Szcze­gó­łowe infor­ma­cje: http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/17721/ http://www.lodz.uw.gov.pl/index.php3?str=2091 3. Inwe­sty­cje eko­lo­giczne ... Czytaj dalej »

Scroll To Top