Home / Napisali o mnie (page 10)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Widzew.pl podsumowuje zakończony sezon. I nagrody dla Piłkarza Meczu

Po każdym wiosennym meczu Widzewa rozgrywanym na stadionie przy al. Piłsudskiego wybierany był „Piłkarz Meczu”, który otrzymał pamiątkową statuetkę oraz zegarek z logo Ligi Mistrzów - przypomina serwis Widzew.pl. Czytaj dalej »

Pszczelarze spotkali się w Koluszkach

Por­tal gminy Koluszki zamiesz­cza rela­cję ze spo­tka­nia Wiejsko-Gminnego Kola Psz­cze­la­rzy. Na spo­tka­niu gościła także Joanna Skrzydlewska. Szcze­góły: na stro­nie serwisu 4 ... Czytaj dalej »

widzew.pl informuje o Skrzydlewska Cup 2013

W inter­ne­to­wym ser­wi­sie RTS Widzew można prze­czy­tać naj­now­sze infor­ma­cje o Tur­nieju Pił­kar­skim Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Jedną z nagród dla tego­rocz­nych ... Czytaj dalej »

Widzewiak.pl i Widzew.pl o nagrodzie Joanny Skrzydlewskiej dla Piłkarza Meczu

Nie­za­leżny ser­wis sym­pa­ty­ków Widzewa infor­muje o nagro­dzie dla Pił­ka­rza Meczu fun­do­wa­nej widze­wia­kom przez Joannę Skrzy­dlew­ską. Ostat­nim nagro­dzo­nym w tym sezo­nie ... Czytaj dalej »

Aleksandrowski Kurier Samorządowy relacjonuje eliminacje Skrzydlewska Cup 2013

Rela­cja z powia­to­wych eli­mi­na­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w Alek­san­drow­skim Kurie­rze Samorządowym. http://tv.aleksandrow-lodzki.pl/index.php?id=38&t=536   27 maja 2013 roku Czytaj dalej »

Skierniewickie media relacjonują eliminacje Turnieju Piłkarskiego Skrzydlewska Cup 2013

Inter­ne­towy dzien­nik Skier­nie­wic zamiesz­cza rela­cję z emo­cjo­nu­ją­cych eli­mi­na­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Szcze­góły pod adresem: http://www.dziennikskierniewicki.pl/sp-nr-9-oraz-sp-nr-2-graja-dalej/       O ... Czytaj dalej »

Portal piotrkow.pl relacjonuje eliminacje Skrzydlewska Cup 2013

Eli­mi­na­cje Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 2 Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim wygrała Szkoła Pod­sta­wowa nr 1. Rela­cję z eli­mi­na­cji oraz zdję­cia zamiesz­cza ... Czytaj dalej »

Widzewiak Bartłomiej Pawłowski z nagrodą od Joanny Skrzydlewskiej

Bar­tło­miej Paw­łow­ski został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzew - Legia. Nagrodę - zega­rek sygno­wany logo Ligi Mistrzów oraz sta­tu­etkę - ... Czytaj dalej »

Porady mediatorów w wieluńskiej filii Biura Poselskiego Joanny Skrzydlewskiej

W filii biura Joanny Skrzy­dlew­skiej w Wie­lu­niu dyżu­ro­wać będą spo­łeczni media­to­rzy, któ­rzy bez­płat­nie będą udzie­lać porad mieszkańcom. Szcze­góły dyżu­rów na ... Czytaj dalej »

Marcin Kaczmarek z nagrodą od Joanny Skrzydlewskiej

Widze­wiak Mar­cin Kacz­ma­rek został wybrany Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzew - Lechia Gdańsk. Nagrodę ufun­do­waną przez Joannę Skrzy­dlew­ską - zega­rek ... Czytaj dalej »

Radomsko.naszemiasto.pl relacjonuje eliminacje turnieju Skrzydlewska Cup 2013

Ser­wis radomsko.naszemiasto.pl rela­cjo­nuje eli­mi­na­cje powia­towe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013, które roz­gry­wane były na Orliku w Radom­sku. Pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem ... Czytaj dalej »

Biznesowa Liga Pomocy” pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

“Biz­ne­sowa Liga Pomocy”, to akcja cha­ry­ta­tywna mająca na celu wspie­ra­nie potrze­bu­ją­cych przez repre­zen­tan­tów biz­nesu każ­dej branży. Ini­cja­tywa roz­po­częła się w ... Czytaj dalej »

Scroll To Top