Home / Napisali o mnie (page 20)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Kulisy Powiatu - 11 grudnia 2012 r.

Wie­luń­skie “Kulisy Powiatu” o szko­le­niu dla przed­się­bior­czych kobiet z Wie­lu­nia i powiatu zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 11 grudnia 2012 r.

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” pisze o cha­ry­ta­tyw­nej zbiórce pie­nię­dzy, która odbyła się 16 wrze­śnia 2012 r. na meczu żuż­lo­wym Orła. Z ... Czytaj dalej »

Portal naszemiasto.pl o szkoleniach zorganizowanych przez Joannę Skrzydlewską

Por­tal naszemiasto.pl pisze o bez­plat­nym szko­le­niu jakie w miniony week­end w Wie­lu­niu zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wspól­nie ... Czytaj dalej »

Radio Ziemi Wieluńskiej o szkoleniach dla przedsiębiorczych kobiet

Radio  Ziemi Wie­luń­skiej na swoim por­talu zamiesz­cza obszerną rela­cję ze szko­le­nia dla przed­się­bior­czych kobiet “Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, które w Wie­lu­niu ... Czytaj dalej »

Portal ewi2039.pl o szkoleniu dla kobiet z Wielunia

Wie­luń­ski por­tal EWI2039.pl rela­cjo­nuje szko­le­nie dla przed­się­bior­czych kobiet z Wie­lu­nia, orga­ni­zo­wa­nego przez Joannę Skrzydlewską. Rela­cja ze spo­tka­nia pod adresem: http://ewi2039.pl/informacje/10-gmin-1000-twarzy/220-skrzydlewska-tomczyk.html ... Czytaj dalej »

Portal EurActiv.pl o walce z dziecięcą pornografią w internecie

Unia Euro­pej­ska wypo­wiada wojnę dzie­cię­cej por­no­gra­fii w inter­ne­cie - pisze por­tal EurActiv.pl W Bruk­seli spo­tkali się przed­sta­wi­ciele 48 państw UE ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska wpadła na dzień do Tomaszowa

Por­tal powiatu toma­szow­skiego zamiesz­cza rela­cję z wizyty Joanny Skrzy­dlew­skiej, która “wpa­dła na dzień do Toma­szowa” i spo­tkała się z uczniami ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w Gimnazjum nr 7

Rela­cja z pod­su­mo­wa­nia kon­kursu „Moje Mia­sto w Unii Euro­pej­skiej” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Poni­żej link do filmu. ... Czytaj dalej »

Wywiad z Joanną Skrzydlewską w tygodniku „Między stronami”

Wywiad z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego na temat jej dzia­łań na rzecz kobiet i walki z bez­ro­bo­ciem w ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zorganizowała szkolenie dla kobiet w Radomsku

Radomsz­czań­ski tygo­dnik „Mię­dzy stro­nami” o szko­le­niu „Przed­się­bior­czość kobiet 45+” orga­ni­zo­wa­nym przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego. 6 grud­nia 2012 roku Czytaj dalej »

Portal nasztomaszow.pl o konkursie pod patronatem Joanny Skrzydlewskiej

Por­tal nasztomaszow.pl zamiesz­cza rela­cję z kon­kursu dla gim­na­zja­li­stów pt. “Moje Mia­sto w Unii Euro­pej­skiej”, któ­remu patro­no­wała Joanna Skrzy­dlew­ska. Dla zwy­cięz­ców ... Czytaj dalej »

Polska Dziennik Łódzki - 5 grudnia 2012 roku

“Pol­ska Dzien­nik Łódzki” publi­kuje wywiad z Joanną Skrzy­dlew­ską, w któ­rym euro­de­pu­to­wana dzieli się swo­imi spo­strze­że­niami na temat mło­dych ludzi, ich ... Czytaj dalej »

Scroll To Top