Home / Napisali o mnie (page 3)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Najfajniejsza Klasa “DŁ”: Uczniowie z Wielunia poznali euroatrakcje Brukseli

Szkoda, że jesz­cze nie są peł­no­letni, bo w ich kla­sie fre­kwen­cja w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pew­nie zbli­ży­łaby się do ... Czytaj dalej »

Emocje w turnieju Skrzydlewska Cup [Zdjęcia]

Na Orliku roze­grany został dziś tur­niej pił­kar­ski, który wyło­nił dwóch ćwierć­fi­na­li­stów Skrzy­dlew­ska Cup - infor­muje na swo­jej stro­nie epainfo.pl W ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza klasa wyjechała do Brukseli na zaproszenie poseł Skrzydlewskiej

- Ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 1 w Wie­lu­niu wyje­chali dzi­siaj na 5-dniową wycieczkę do Bruk­seli - Nasze­Mia­sto zamie­sza dziś zdję­ciową ... Czytaj dalej »

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

Trze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI Liceum ... Czytaj dalej »

Jak skutecznie spełniać marzenia?

- Aby sku­tecz­nie speł­niać marze­nia należy wyzna­czyć kon­kretne cele i osią­gać je poprzez reali­za­cję zadań pro­wa­dzą­cych do nich. Ważne, aby ... Czytaj dalej »

Turniej Piłkarski Skrzydlewska Cup 2014

- Trze­cia edy­cja Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup roz­pocz­nie się tydzień przed Wiel­ka­nocą a zakoń­czy 16 maja fina­łem na Orliku XXVI ... Czytaj dalej »

Skrzydlewska Cup 2014 - zapowiedź

- 10 marca roz­poczną się zapisy do trze­ciej już edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup, któ­rego pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem jest Joanna ... Czytaj dalej »

O turnieju Skrzydlewska Cup 2014 w Ekspressie Ilustrowanym

- Poprzed­nie edy­cje Skrzy­dlew­ska Cup były bar­dzo udane. Przed rokiem wal­czyło 120 dru­żyn - przy­po­mina Express Ilu­stro­wany w rela­cji z ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki o Skrzydlewska Cup 2014

- Jedyny w swoim rodzaju, wyjąt­kowy tur­niej, orga­ni­zuje w naszym regio­nie euro­po­słanka Joanna Skrzy­dlew­ska - pisze Dzien­nik Łódzki. -  Na ... Czytaj dalej »

Gazeta.pl: PO ma sztab wyborczy przed majową elekcją

Gazeta.pl infor­muje o zawią­za­niu sztabu wybor­czego PO przed wybo­rami do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. -  Listy wybor­cze mają być gotowe do 22 ... Czytaj dalej »

Znane kobiety dają sobie radę w wyborach - pisze Gazeta Wyborcza

- Plat­forma Oby­wa­tel­ska i Twój Ruch chwalą się, że będą pro­mo­wać kobiety w euro­wy­bo­rach. Ale jedynki na listach w moc­nych ... Czytaj dalej »

Studentka prawa wygrała staż u Joanny Skrzydlewskiej

Ange­lika Janow­ska, stu­dentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, wygrała kon­kurs „Twoje pierw­sze kroki w Bruk­seli – graj o staż” ... Czytaj dalej »

Scroll To Top