Home / Napisali o mnie (page 4)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Zegarek posłanki dla Pereza

Jona­than de Amo Perez został wybrany Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu ze Ślą­skiem Wro­cław. Pamiąt­kową sta­tu­etkę i ele­gancki zega­rek z logo ... Czytaj dalej »

Poselskie wsparcie zaowocuje kompleksem boisk w Radomsku

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w dziel­nicy Kowa­lo­wiec w Radom­sku, powsta­nie wie­lo­funk­cyjne boisko. Będzie to moż­liwe dzięki dofi­nan­so­wa­niu z Mini­ster­stwa Sportu, jakie wła­dze ... Czytaj dalej »

Unijna polityka ws. parytetów przynosi efekty - informuje wyborcza.biz

Wyniki są wyraźne: obec­nie kobiety sta­no­wią 60 proc. absol­wen­tów uczelni wyż­szych w UE. Od 2000 r. trzy czwarte spo­śród wielu ... Czytaj dalej »

Prawnicy Joanny Skrzydlewskiej radzili jak unikać handlowych pułapek

Umowy trzeba czy­tać. Przed ich pod­pi­sa­niem, ale także już po pod­pi­sa­niu. Takie wnio­ski płyną ze spo­tka­nia infor­ma­cyj­nego dla miesz­kań­ców Łodzi ... Czytaj dalej »

Najfajniejsza Klasa: Czekamy na zgłoszenia. Zwycięzcy pojadą do Brukseli

Na zwy­kłą wycieczkę może wybrać się każda klasa. Ale tylko naj­faj­niej­sza z woje­wódz­twa łódz­kiego zwie­dzi Bruk­selę z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł ... Czytaj dalej »

Kolejny zegarek od Joanny Skrzydlewskiej tym razem dla Rafała Augustyniaka

Naj­lep­szym pił­ka­rzem Widzewa w zwy­cię­skim meczu z Pogo­nią Szcze­cin został wybrany Rafał Augu­sty­niak - infor­muje na swo­jej stro­nie Widzewiak.pl   ... Czytaj dalej »

Rewolucja w zatrudnianiu kobiet

Par­la­ment Euro­pej­ski opo­wiada się za 40proc. pary­te­tem kobiet w radach nad­zor­czych spółek gieł­do­wych. Zgod­nie z pro­po­zy­cją Komi­sji Euro­pej­skiej cel ten ... Czytaj dalej »

W “Czterdzieści i cztery” o aleksandrowskim marszu seniora

W alek­san­drow­skim “Czter­dzie­ści i cztery” redak­tor Sta­ni­sław Sob­czak zamie­ścił rela­cję z mar­szu seniora, który pod patro­na­tem poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej odbył ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska : Więcej kobiet w zarządach spółek giełdowych

    Do 2020 roku liczba kobiet wśród dyrek­to­rów nie wyko­naw­czych spółek noto­wa­nych na gieł­dzie ma wzro­snąć do 40 pro­cent ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zachęcała kobiety do badań

90 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi i kon­sul­ta­cji leka­rza onko­loga, a 50 z badań mam­mo­gra­ficz­nych, które odby­wały się ... Czytaj dalej »

Nie mogli zawieść laureatów

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli w nie­dzielny wie­czór zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - infor­muje na swo­jej stro­nie Łódzkifutbol.pl. ... Czytaj dalej »

Wystawa “Niejedna z niejedną” zachęca łodzianki do badań

Wystawa zdjęć “Nie­jedna z nie­jedną” w pasażu Schil­lera zachęca łodzianki do bez­płat­nego bada­nia mam­mo­gra­ficz­nego - infor­muje Gazeta.pl Łódź. Wystawa towa­rzy­szyła ... Czytaj dalej »

Scroll To Top