Home / Napisali o mnie (page 5)

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Na meetingu o raku piersi

1 paź­dzier­nika kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi roz­pocz­nie się „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi”, ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska Poseł do PE na meetingu o raku piersi

    Fun­da­cja Carpe Diem i Joanna Skrzy­dlew­ska, Poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, orga­ni­zują „IV Meeting na rzecz walki z rakiem ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska będzie nadal pomagać koszykarkom Widzewa, ale nie na parkiecie…

- W Klu­bie Fit­ness Ever­gym, odbyła się we wto­rek ofi­cjalna pre­zen­ta­cja dru­żyny koszy­ka­rek Widzewa, które w nad­cho­dzą­cym sezo­nie będą repre­zen­to­wać ... Czytaj dalej »

Bankier.pl o projekcie pracy dla młodych poseł Joanny Skrzydlewskiej

- O roz­sze­rze­nie unij­nego pro­gramu gwa­ran­tu­ją­cego zatrud­nie­nie mło­dym ludziom na osoby do 30. roku życia zaape­lo­wała we wto­rek euro­de­pu­to­wana Joanna ... Czytaj dalej »

Onet.pl o projekcie poseł Joanny Skrzydlewskiej

- O roz­sze­rze­nie unij­nego pro­gramu gwa­ran­tu­ją­cego zatrud­nie­nie mło­dym ludziom na osoby do 30. roku życia zaape­lo­wała we wto­rek euro­de­pu­to­wana Joanna ... Czytaj dalej »

EPLGroup.eu o raporcie poseł Skrzydlewskiej

- Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dzi­siaj raport euro­po­słanki PO Joanny Skrzy­dlew­skiej w spra­wie zwal­cza­nia bez­ro­bo­cia wśród mło­dych - infor­muje ser­wis grupy ... Czytaj dalej »

TVP o treningu Skrzydlewska Cup 2013 z Michałem Probierzem

Tele­wi­zja Pol­ska zamie­ściła rela­cję z tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, który odbył się na sta­dio­nie Widzewa dla zwy­cięz­ców tur­nieju pił­kar­skiego. Zobacz ... Czytaj dalej »

Lubiepo.pl o treningu dla zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013

- Dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 w Łodzi, złoci meda­li­ści Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 w kate­go­rii klas I – ... Czytaj dalej »

Widzewtomy.net o treningu z Michałem Probierzem

- Na pły­cie głów­nego boiska przy Pił­sud­skiego zaro­iło się dziś od pił­ka­rzy - ser­wis Widzewtomy,net rela­cjo­nuje tre­ning dla zwy­cięz­ców tur­nieju pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup ... Czytaj dalej »

Wiśnia Starszy Piłkarzem Meczu Widzewa

- Alek­sejs Visn­ja­kovs już przed meczem zgła­szał ape­tyt na zega­rek z logo Ligi Mistrzów. I dostał go, dzięki dobremu wystę­powi ... Czytaj dalej »

Staż: niewolnictwo czy szansa na pracę? “Czwórka” pyta poseł Skrzydlewską

Intrer­ne­towy ser­wis pro­gramu czwar­tego Pol­skiego Radia zadał tytu­łowe pyta­nie także poseł Joan­nie Skrzydlewskiej. - Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska zapew­nia, że obec­nie ... Czytaj dalej »

Staż: niewolnictwo czy szansa na pracę? “Czwórka” pyta poseł Skrzydlewską

Intrer­ne­towy ser­wis pro­gramu czwar­tego Pol­skiego Radia zadał tytu­łowe pyta­nie także poseł Joan­nie Skrzydlewskiej. - Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska zapew­nia, że obec­nie ... Czytaj dalej »

Scroll To Top