Home / Z regionu

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego: oto najlepsze firmy

Pod­czas uro­czy­stej Gali Nagroda Gospo­dar­cza Woje­wódz­twa Łódz­kiego „Mocni w Biz­ne­sie 2017”, nagrody, sta­tu­etki i dyplomy ode­brali sze­fo­wie naj­lep­szych firmy z ... Czytaj dalej »

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach ma już sto lat!

Uro­czy­sto­ście obcho­dziło 100-lecie swego ist­nie­nia I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. H. Sien­kie­wi­cza w Koluszkach. Histo­ria liceum to kilka poko­leń nauczy­cieli i ... Czytaj dalej »

W 200. rocznicę śmierci uczciliśmy pamięć Tadeusza Kościuszki

Przed pomni­kiem Tade­usza Kościuszki na pl. Wol­no­ści w Łodzi wyzna­czyli sobie dziś spo­tka­nie ci, któ­rym droga jest pamięć o boha­te­rze ... Czytaj dalej »

Studenci Politechniki Łódzkiej rozpoczęli rok akademicki

Uro­czy­stą inau­gu­ra­cją roz­po­częli kolejny rok aka­de­micki stu­denci Poli­tech­niki Łódz­kiej - jed­nej z dwu­na­stu pol­skich uczelni w zesta­wie­niu naj­lep­szych szkół wyż­szych ... Czytaj dalej »

Darmowe badanie USG piersi: gdzie je zrobisz?

Wszyst­kie Panie z woje­wódz­twa łódz­kiego w wieku 25 - 40 lat zapra­szamy do udziału w akcji pn. „Łódz­kie dba o zdro­wie kobiet”, pod­czas któ­rej ... Czytaj dalej »

Tuli Luli - za nami pierwsze urodziny bardzo potrzebnego ośrodka

29 dzieci, zaraz po poro­dzie porzu­co­nych przez rodzi­ców, tra­fiło przez ostatni rok do „Tuli Luli”, jedy­nego w woje­wódz­twie łódz­kim ośrodka ... Czytaj dalej »

546 milionów złotych dotacji dla firm, samorządów i mieszkańców Łódzkiego

Co w 2016 roku ofe­ruje Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Łódz­kiego w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego? Realne wspar­cie dla miesz­kań­ców, ich ... Czytaj dalej »

12 milionów zł dla Skierniewic na al. Pieniążka

W Skier­nie­wi­cach wice­mar­sza­łek woj. łódz­kiego Dariusz Klim­czak, czło­nek zarządu woje­wódz­twa Joanna Skrzy­dlew­ska i pre­zy­dent Skier­nie­wic Krzysz­tof Jaż­dżyk pod­pi­sali umowę ws. ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki: 50 mln zł na opiekę nad dziećmi do 3 lat

- W tym roku Urząd Mar­szał­kow­ski w Łodzi chce prze­zna­czyć 50 mln zł w ramach pro­gramu wspo­ma­ga­nia powrotu na rynek ... Czytaj dalej »

Pieniądze dla zwalnianych i zagrożonych zwolnieniami w Łódzkiem

- Chcemy zachę­cić pod­mioty, które na co dzień zaj­mują się ryn­kiem pracy, by wdra­żały roz­wią­za­nia typu “out­pla­ce­ment” -  “Gazeta Wybor­cza” cytuje wypo­wiedź Joanny ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska o studiach na Uniwersytecie Łódzkim

O stu­diach na łódz­kiej uczelni, w 70. rocz­nicę powsta­nia Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, w roz­mo­wie z Jac­kiem Grud­niem opo­wiada Joanna Skrzy­dlew­ska.  Dla­czego ... Czytaj dalej »

Plebiscyt “Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego” rozstrzygnięty

Za nami pierw­sza edy­cja ple­bi­scytu Dzien­nika Łódz­kiego “Kobieta Przed­się­bior­cza Woje­wódz­twa Łódzkiego”. Pod­czas uro­czy­stej gali w Pałacu Poznań­skiego w Łodzi, lau­re­atki ... Czytaj dalej »

Scroll To Top