Home / Z regionu (page 10)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Debata z Joanną Skrzydlewską w Radomsku

  W Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym nr 1 w Radom­sku odbyła się debata pod­su­mo­wu­jąca 10 lat Pol­ski w UE. Jej gościem była ... Czytaj dalej »

Uwaga, zmiana terminu! Finał Skrzydlewska Cup w środę 21 maja!

Uwaga! Finał tur­nieju pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014 nie odbę­dzie się w pią­tek 16 maja. Z powodu zapo­wia­da­nych ulew­nych desz­czów został ... Czytaj dalej »

Wyłoniliśmy półfinalistów Skrzydlewska Cup

Spo­tka­nia w gru­pie C w kate­go­rii klas I – III zakoń­czyły dziś rywa­li­za­cję w ćwierć­fi­na­łach Skrzy­dlew­ska Cup 2014. Ostat­nie miej­sce ... Czytaj dalej »

Zagraj w Biznesowej Lidze Pomocy

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w kon­fe­ren­cji pra­so­wej poprze­dza­ją­cej II edy­cję meczu cha­ry­ta­tyw­nego „Biz­ne­sowa Liga Pomocy”. W tym ... Czytaj dalej »

W ćwierćfinałach Skrzydlewska Cup emocji nie brakuje

Kolejna runda meczów ćwierć­fi­na­ło­wych tego­rocz­nego Skrzy­dlew­ska Cup i kolejne – ogromne – emo­cje. W gru­pie w kate­go­rii klas I – ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi

  Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w uro­czy­stej sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się z oka­zji Święta ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska z wizytą w Tomaszowie

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego spo­tkała się ze sta­ro­stą toma­szow­skim, Pio­trem Kagan­kie­wi­czem. Celem spo­tka­nia było pozna­nie pro­ble­mów i ocze­ki­wań ... Czytaj dalej »

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Na gościn­nych Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 roze­grane zostały pierw­sze mecze ćwierć­fi­na­łowe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska ... Czytaj dalej »

Dlaczego 25 maja będą głosowali na Joannę Skrzydlewską?

Czytaj dalej »

O poseł Joannie Skrzydlewskiej mówi prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP

Czytaj dalej »

Tytuł “Budzik potencjału” dla poseł Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, została uho­no­ro­wana w Wie­lu­niu tytu­łem „Budzik poten­cjału”. To dowód uzna­nia za roz­bu­dza­nie euro­pej­skiego poten­cjału ... Czytaj dalej »

Kolejna wygrana żużlowców Orła

W meczu Nice PLŻ osła­biony bra­kiem dwóch pod­sta­wo­wych zawod­ni­ków Orzeł Łódź poko­nał KMŹ Lublin 51:39. Wia­domo było, że w nie­dzielę ... Czytaj dalej »

Scroll To Top