Home / Z regionu (page 20)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

10 marca zaczynamy zapisy do Skrzydlewska Cup 2014

Już w ponie­dzia­łek roz­po­czy­nają się zapisy do trze­ciej edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup. Jak co roku w tur­nieju grają szkolne ... Czytaj dalej »

Warsztaty w Sieradzu

  Kolejne warsz­taty szko­le­niowe słu­żące pogłę­bia­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych oraz kształ­to­wa­niu umie­jęt­no­ści pomoc­nych  w rela­cjach zawo­do­wych i rodzin­nych, tym razem odbyły ... Czytaj dalej »

Wielkie Bilety 2014 przyznane

Pod­czas uro­czy­stego spo­tka­nia w Hotelu Kac­per­ski w Kon­stan­ty­no­wie Łódz­kim, już po raz 21. wrę­czone zostały Wiel­kie Bilety. Redak­cja “Wiadomoci-43bis” przy­znaje ... Czytaj dalej »

Eurolekcje w Topoli Królewskiej

W Gim­na­zjum im. Cze­sława Miło­sza w Topoli Kró­lew­skiej odbyły się lek­cje o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. ... Czytaj dalej »

Spotkanie z mieszkańcami Jaksonka

W miniony week­end w świe­tlicy wiej­skiej w Jak­sonku odbyło się spo­tka­nie poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej z mieszkańcami. Tema­tem spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­nego wspól­nie ... Czytaj dalej »

Budowa Wojewódzkiego Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości w Łodzi rozpoczęta

Łódzka Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. zor­ga­ni­zo­wała uro­czy­ste wmu­row­nie kamie­nia węgiel­nego pod budowę nowej inwe­sty­cji Woje­wódz­kiego Cen­trum Biz­nesu i Przed­się­bior­czo­ści w ... Czytaj dalej »

Kolejny raz byliśmy w Zgierzu na eurolekcji

Tym razem w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Jana Pawła II w Zgie­rzu , z ini­cja­tywy poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej, odbyła się ... Czytaj dalej »

Konkurs na scenariusz zajęć lekcyjnych rozstrzygnięty

W Łódz­kim Cen­trum Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli i Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego odbyło się pod­su­mo­wa­nie kon­kursu „Jestem Pola­kiem. Odpo­wia­dam za Europę”. Kon­kurs adre­so­wany był ... Czytaj dalej »

Ważne terminy dla programu Erasmus +

Przy­po­mi­namy, że 17 marca 2014 roku upływa ter­min skła­da­nia wnio­sków do akcji 1 pro­gramu, w zakre­sie mobil­no­ści kadry edu­ka­cyj­nej pra­cu­ją­cej ... Czytaj dalej »

Zebrano 110 tysięcy złotych na charytatywnym Balu Czerwonej Róży

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego w minioną sobotę wzięła udział w VI Cha­ry­ta­tyw­nym „Balu Czer­wo­nej Róży”, który odbył się w ... Czytaj dalej »

Obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

  Także w Łodzi uczci­li­śmy pamięć „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”. W ramach naro­do­wego dnia ich pamięci, przed Pomni­kiem Ofiar Komu­ni­zmu odbyło się ... Czytaj dalej »

W Skierniewicach powtórka z warsztatów: druga edycja dla pań

Kolejne warsz­taty słu­żące kształ­to­wa­niu zdol­no­ści inter­per­so­nal­nych odbyły się ponow­nie w Skierniewicach. Poprzed­nie, zor­ga­ni­zo­wane w tym mie­ście kilka tygo­dni temu, cie­szyły ... Czytaj dalej »

Scroll To Top