Home / Z regionu (page 30)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

W “Czterdzieści i cztery” o aleksandrowskim marszu seniora

W alek­san­drow­skim “Czter­dzie­ści i cztery” redak­tor Sta­ni­sław Sob­czak zamie­ścił rela­cję z mar­szu seniora, który pod patro­na­tem poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej odbył ... Czytaj dalej »

Nordic walking wokół tumskiej kolegiaty

Ponad 60 senio­rów wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, który w sobotę w Łęczycy zor­ga­ni­zo­wała Joanna Skrzy­dlew­ska. To był ... Czytaj dalej »

Życzenia od Joanny Skrzydlewskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza seniorów do Łęczycy

W sobotę w Łęczycy kolejny Marsz Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzydlewską.   Udział w impre­zie zapo­wie­działo już około ... Czytaj dalej »

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2013 na meczu Widzew – Lechia Gdańsk

Na try­bu­nach sta­dionu Widzewa zasie­dli, w nie­dzielny wie­czór, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013 - dru­żyna Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 ... Czytaj dalej »

Seniorzy maszerowali w Zgierzu i Aleksandrowie [Wideo]

130 senio­rów ze Zgie­rza i Alek­san­drowa Łódz­kiego wzięło udział w Mar­szu Seniora Nor­dic Wal­king, które w week­end zor­ga­ni­zo­wała dla nich ... Czytaj dalej »

Veljko Batrovic z nagrodą Joanny Skrzydlewskiej

Bośniak Veljko Batro­vic został wybrany Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Lechią Gdańsk, które widze­wiacy wygrali 4:1. Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie ... Czytaj dalej »

Marsz Seniora w Zgierzu [Zdjęcia]

W sobotę w Zgie­rzu, odbył się kolejny Mar­sz Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wany przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Pogoda ... Czytaj dalej »

Bezpłatne badania na zakończenie IV Meetingu na Rzecz Walki z Rakiem

140 kobiet sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi, mam­mo­gra­ficz­nych oraz kon­sul­ta­cji onko­lo­gicz­nych, które odby­wały się w pasażu Schil­lera. Bada­nia zakoń­czyły ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska zaprasza seniorów do Zgierza i Aleksandrowa

W sobotę w Zgie­rzu, a w nie­dzielę w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, odbędą się kolejne już Mar­sze Seniora Nor­dic Wal­king, orga­ni­zo­wane przez ... Czytaj dalej »

IV Meeting na Rzecz Walki z Rakiem Piersi [Zdjecia]

Ponad 300 uczen­nic klas matu­ral­nych z Łodzi i woje­wódz­twa łódz­kiego wzięło udział w kon­fe­ren­cji roz­po­czy­na­ją­cej “IV Meeting na Rzecz Walki ... Czytaj dalej »

Premier w Łodzi [Zdjęcia]

Wiel­kim świę­tem był dzień inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego na Poli­tech­nice Łódz­kiej połą­czony z otwar­ciem “Fabryki Inży­nie­rów XXI wieku”. Uro­czy­stego otwar­cia doko­nał pre­mier ... Czytaj dalej »

Scroll To Top