Home / Z regionu (page 4)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Spotkanie wielkanocne w łódzkim NSZZ Solidarność - obejrzyj zdjęcia

Czytaj dalej »

Misja gospodarcza w Turcji: efektem połączenia lotnicze Łódź - Stambuł?

Ponad 150 osób, głów­nie przed­się­bior­ców, poli­ty­ków, rek­to­rów uczelni i  samo­rzą­dow­ców, liczyła naj­więk­sza od wielu lat pol­ska misja gospo­dar­cza w Tur­cji. ... Czytaj dalej »

Tytuł “Łodzianin Roku 2014″ po raz pierwszy dla dwóch osób

Dwie osoby: Beata Koniecz­niak, pomy­sło­dawca Fun­da­cji “Lux Pro Monu­men­tis”, orga­ni­za­tora zna­nego festi­walu świa­tła oraz Woj­ciech Szraj­ber, dyrek­tor szpi­tala im. Koper­nika ... Czytaj dalej »

Bezpłatna pomoc prawna w Łodzi i województwie. Gdzie szukać?

W Pol­sce nie został jesz­cze przy­jęty jed­no­lity sys­tem bez­płat­nej pomocy praw­nej dla oby­wa­teli. Na szczę­ście, są już liczne miej­sca, gdzie ... Czytaj dalej »

Łódzkie Targi Edukacyjne: impreza, na której musisz być

Łódz­kie Targi Edu­ka­cyjne to spo­tka­nia i pre­zen­ta­cje w ramach nowo­cze­snej edu­ka­cji. A kwe­stie edu­ka­cji, zwłasz­cza takiej, która daje szanse zdo­by­cia ... Czytaj dalej »

Pedro’s Cup w Łodzi. Lekkoatletyka króluje w Atlas Arenie

Pedro’s Cup w Łodzi! We wto­rek 17 lutego w łódz­kiej Atlas Are­nie od rana kró­luje lek­ko­atle­tyka. Zawody dla dzieci ze ... Czytaj dalej »

Na 100-lecie Filharmonii Łódzkiej jubileuszowe koncerty

17 lutego, w pro­gra­mie pierw­szego z uro­czy­stych kon­cer­tów w 100-lecie Fil­har­mo­nii Łódz­kiej - Cho­pin, Szo­sta­ko­wicz, Sibe­lius i Meyer. O godzi­nie ... Czytaj dalej »

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łęczycy: spotkanie z Joanną Skrzydlewską

W łęczyc­kim domu kul­tury Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego, wraz z poseł Agnieszką Hanaj­czyk, spo­tkała się w pią­tek ze ... Czytaj dalej »

Spotkanie w Głownie - kolejna okazja do rozmów o unijnych inwestycjach

Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, wzięła udział w tra­dy­cyj­nym, nowo­rocz­nym spo­tka­niu w Głow­nie, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez bur­mi­strza Grze­go­rza Janeczka. Była ... Czytaj dalej »

Województwo łódzkie z 24-milionową nadwyżką w budżecie

Woje­wódz­two łódz­kie będzie miało 24 miliony zło­tych nad­wyżki przy­cho­dów nad wydat­kami . Tyle udało się wygo­spo­da­ro­wać w tego­rocz­nym budże­cie. Budżet ... Czytaj dalej »

S14 - czas dokończyć drogę ekspresową. Każdy głos się liczy!

S14

Joanna Skrzydlewska w Radio Łódź: Nie stracimy unijnego dofinansowania

- Łódz­kie, fla­gowe inwe­sty­cje dobie­gają do szczę­śli­wego finału. Kil­ku­mie­sięczne opóź­nie­nia, zwią­zane z cał­ko­wi­tym odda­niem ich do użytku, nie są zagro­że­niem ... Czytaj dalej »

Scroll To Top