Home / Z regionu (page 5)

Z regionu

Feed Subscription

Informacje na temat działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi i województwie łódzkim.

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy zaprasza

 

 

Programowanie to umiejętność i zawód przyszłości

- Zapo­trze­bo­wa­nie na spe­cja­li­stów tech­no­lo­gii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wzra­sta o 3 proc. rocz­nie, ale absol­wen­tów infor­ma­tyki bra­kuje. W rezul­ta­cie wiele waka­tów spe­cja­li­stów ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w Głównej Komisji Sportu Żużlowego

Joanna Skrzy­dlew­ska, hono­rowy pre­zes Klubu Żuż­lo­wego Orzeł Łódź, objęła obo­wiązki nowego członka Głów­nej Komi­sji Sportu Żużlowego. - Wie­rzę, że jestem ... Czytaj dalej »

13 grudnia. To już 33. rocznica stanu wojennego

13 grud­nia w całym woje­wódz­twie odbędą się obchody 33. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego 1981 roku. Wspo­mi­namy wszyst­kich ofiary dni, gdy komu­ni­ści ... Czytaj dalej »

Liderzy Nowoczesnych Technologii z gratulacjami od Joanny Skrzydlewskiej

Toya, Insty­tut Bio­po­li­me­rów i Włó­kien Che­micz­nych oraz pocz­towa Grupa Inte­ger, wraz z gra­tu­la­cjami od Joanny Skrzy­dlew­skiej, członka zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, ... Czytaj dalej »

Podziel się Wigilią”: politycy i przedsiębiorcy dla dzieci

“Podziel się Wigi­lią” to cha­ry­ta­tywna akcja mini­stra spra­wie­dli­wo­ści Ceza­rego Gra­bar­czyka oraz łódz­kich par­la­men­ta­rzy­stów - Mał­go­rzaty Niem­czyk i Ryszarda Boni­sław­skiego. Joanna ... Czytaj dalej »

Specjalny, mikołajkowy koncert dla dzieci w Atlas Arenie

W sobot­nie przed­po­łu­dnie Joanna Skrzy­dlew­ska uczest­ni­czyła w kon­cer­cie miko­łaj­ko­wym, zor­ga­ni­zo­wa­nym dla dzieci z ośrod­ków szkolno-wychowawczych woje­wódz­twa łódz­kiego i łódz­kich dzieci ... Czytaj dalej »

Żużlowe Grand Prix na Stadionie Narodowym w przyszłym roku

- Wszystko jest na dobrej dro­dze, by w przy­szłym roku żuż­lowe Grand Prix odbyło się na Sta­dio­nie Naro­do­wym - potwier­dziła ... Czytaj dalej »

16 listopada wybory samorządowe. Jak głosować?

W nie­dzielę 16 listo­pada odbędą się wybory samo­rzą­dowe. W gło­so­wa­niu, które zacznie się o godz. 7 i potrwa do godz. ... Czytaj dalej »

Express Ilustrowany o nowym zespole Orła

– Już wia­domo, że zapre­zen­tu­jemy kilku nowych zawod­ni­ków – mówi odpo­wie­dzialna za trans­fery, hono­rowa pre­zes Orła Joanna Skrzy­dlew­ska. Ilu nowych ... Czytaj dalej »

Gratuluję odznaczonym za zasługi dla Łodzi

Dziś, w sali obrad Rady Miej­skiej w Łodzi, nastą­piło uro­czy­ste wrę­cze­nie pięt­na­stu oso­bom i przed­sta­wi­cie­lom trzech insty­tu­cji hono­ro­wych Odznak za Zasługi ... Czytaj dalej »

Mamy szansę, która się nie powtórzy - mówi Joanna Skrzydlewska w Polsat 2

Alek­san­dra Fre­jus, Polsat2: Dla­czego kan­dy­duje Pani do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego? Była pani posłanką na Sejm, od 2009 roku posłem do Par­la­mentu ... Czytaj dalej »

Scroll To Top